Obnovitelné zdroje energie spoluvlastněné obcemi, farmáři, podniky a občany - příležitost pro regionální rozvoj

Společně jsme zastavili návrh nespravedlivých elektrických tarifů. Nyní chceme prosadit, aby pro obce, farmáře i veřejnost bylo výhodné podílet se na malých projektech decentralizovaných zdrojů energie.

Navíc, větrná energetika může již v příští dekádě zajišťovat nejméně 2 426 trvalých pracovních míst. Především v regionech a v malých a středních firmách, spočetla studie připravená pro odbory energetiků, podnikatele v oboru a Hnutí DUHA.

Přečtěte si studii o pracovních místech

V energetice jsme aktivní a daří se nám. V únoru jsme spolu s partnery a se zapojením veřejnosti shodili ze stolu nepovedený návrh nových tarifů elektřiny. Obcím, domácnostem i malým podnikatelům se i nadále vyplatí elektřinou šetřit nebo si ji vyrábět v několika fotovoltaických panelech.

Nyní Hnutí DUHA společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie a experty na legislativu připravilo a začalo prosazovat návrh novely zákona o podporovaných zdrojích. Považujeme za důležité a výhodné, aby obce, farmáři i podnikatelé či běžní občané měli možnost využít všech přínosů, které decentralizované zdroje nabízejí. Cestou k tomuto cíli je majetkové zapojení do projektů větrných elektráren.

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Větrné elektrárny, ze kterých mohou profitovat obce a občané, si zaslouží provozní podporu

Rozvoj větrné energetiky v řadě zemí v posledních letech jednoznačně ukazuje, že jde o perspektivní odvětví, které aktuálně předbíhá konkurenci. V roce 2015 připadlo na větrné elektrárny 44 % z nově instalované elektrárenské kapacity v Evropské unii, což znamená suverénní první místo. Vzhledem k aktuální preferenci nízkouhlíkových zdrojů mají větrné elektrárny velmi slibnou budoucnost. Mezi zdroji s nízkými emisemi oxidu uhličitého jsou nejlevnější.

Využívání energie větru u nás v posledních letech stagnuje, a Česká republika tak stojí zcela mimo evropský trend. V roce 2015 u nás nevyrostla ani jediná větrná turbína. Důvod je zřejmý – v roce 2013 vláda zastavila provozní podporu pro všechny nové větrné elektrárny, a to jak ve formě minimálních výkupních cen, tak i zelených bonusů. Stejně jako ostatní nízkouhlíkové zdroje nemohou zatím větrné elektrárny bez podpůrných mechanismů konkurovat elektřině vyráběné v uhelných elektrárnách (ty ovšem za miliardové škody způsobené na životním prostředí a zdraví občanů neplatí; pokud by platily, elektřina z uhlí by znatelně podražila). I v úspěšných zemích, jako je Německo, Velká Británie, Dánsko nebo v poslední době Polsko, závisí rozvoj větrných elektráren na podpůrných mechanismech.

Z provozní podpory, která se promítá do koncové ceny elektřiny, by ovšem měli těžit především ti, kteří se na podporované zdroje budou dívat z okna. Vzhledem k decentralizovanému charakteru výroby elektřiny z větru jsou i modely vlastnictví větrných elektráren otevřené k zapojení občanů, obcí či farmářů. V Německu patří dvě třetiny celkového instalovaného výkonu všech obnovitelných zdrojů (tedy z gigantických 73 GW) přímo spotřebitelům vyrobené energie – občanům, obcím, zemědělcům i podnikům. Vlastnictví elektráren ze strany obcí či družstev je běžné i v Dánsku nebo Velké Británii. Podle návrhu, který předkládá Hnutí DUHA společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie, by se provozní podpora v České republice týkala pouze projektů, do kterých mohou vstoupit dotčené obce a jejich obyvatelé.

Jak by měla obnovená podpora vypadat?

Návrh na opětovné zavedení provozní podpory pro výrobu elektřiny v nových větrných elektrárnách spočívá v přiznání hodinového zeleného bonusu (ve stejné výši jako v případě větrných elektráren, které získaly autorizaci před zrušením provozních podpor v roce 2013). Podmínkou by bylo, aby investor nabídl minimálně třicetiprocentní podíl v projektu dotčeným obcím a občanům. Soukromí investoři by mohli stavět větrné elektrárny, i když podíl na vlastnictví nenabídnou, ale v takovém případě nezískají provozní podporu. Návrh naopak předpokládá, že nárok na provozní podporu získají projekty větrných elektráren připravené obcemi – i s případným zapojením zemědělců či podnikatelů.

Podrobné nastavení pravidel pro nabídku podílu bude upraveno novelou zákona o podporovaných zdrojích energie a příslušnými vyhláškami. Principy návrhu této novely jsou podrobně připraveny specializovanými právníky z kanceláře Frank Bold. Hlavní obrysy lze shrnout do následujících bodů:

  • kupní cena nabízeného podílu bude odvozena od celkových nákladů na výstavbu elektrárny (například jednoprocentní podíl má cenu 1 % celkových nákladů na výstavbu);
  • menšinoví vlastníci budou mít se svými podíly spojena stejná práva jako samotný investor;
  • nabídka ke koupi podílu musí být učiněna před zahájením výstavby větrné elektrárny a musí být zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí a v místních periodikách;
  • stanovená část podílů musí být přednostně nabídnuta dotčeným obcím nacházejícím se v kruhu se středem u paty větrné elektrárny a s poloměrem 10 km;
  • všechny podíly (včetně přednostních, o které neprojeví zájem dotčené obce) budou nejdříve nabídnuty osobám s trvalým pobytem (v případě právnických osob se sídlem) v dotčených obcích, v případě nízké poptávky následně i všem fyzickým osobám s trvalým pobytem v ČR.

Koncept návrhu novely zákona PDF na webu Hnutí DUHA

Společně s kolegy z Bankwatch CEE Network jednáme s tuzemskými bankami, zda by v České republice rozjely miliardový program určený pro obce a města na jejich investice do lokálních obnovitelných zdrojů energie. Mezi takové patří například biomasové, bioplynové nebo větrné elektrárny.

Miliardy pro obce na posílení jejich energetické i ekonomické nezávislosti jsou připraveny

Navrhli jsme otevření programu, z něhož by obce mohly financovat investičně náročnější projekty čisté energetiky. Původně jsme zvažovali zapojení peněz od Evropské investiční banky (EIB), která pro Evropskou komisi spravuje tzv. Junckerův balíček. Dvě přední tuzemské banky nás ale ujistily, že to není potřeba. Obě banky jsou připraveny obcím poskytnout výhodné úvěry i bez složitého zapojení evropských peněz. Jakmile se podaří pro obecní větrné elektrárny obnovit státní podporu, banky budou se svými produkty připraveny.

Myslíme si totiž, že ze stále levnějších obnovitelných zdrojů mají profitovat především obce, jejich obyvatelé a malí podnikatelé či farmáři. Chceme v Česku zopakovat úspěch Skotska, Belgie, Německa a dalších států, jež vsadily na princip, že obnovitelné zdroje energie patří těm, kteří elektřinu ze „svých“ elektráren spotřebovávají. Nikoli spekulantům a investičním skupinám z daňových rájů. Snažíme se dávat energii nové tváře.

Na podzim 2016 se hodláme zaměřit na dvě technické vyhlášky, jež by zjednodušily podmínky pro všechny, kteří si chtějí pořídit pár fotovoltaických panelů, a vyrábět si tak levně svou čistou elektřinu.

O co jde ve vyhláškách?

Na podzim 2016 se pustíme do jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem a energetickými distribučními firmami o změně dvou klíčových podzákonných norem.

Ve vyhlášce o měření prosazujeme zavedení tzv. součtového měření elektřiny namísto současného měření po fázích. To totiž zásadně ekonomicky znevýhodňuje domácnosti, které si chtějí vyrábět elektřinu na část vlastní spotřeby ve fotovoltaických elektrárnách na střeše či fasádě. S výjimkou Slovenska se měření po fázích jinde ve světě nepoužívá. Součtové měření by mělo být automaticky nabízeno všem novým zákazníkům i stávajícím, kteří o ně projeví zájem.

Ve vyhlášce o měření a v Pravidlech provozování distribuční sítě navrhujeme nastavení možnosti, aby drobné přebytky z výroby elektřiny v malých fotovoltaických elektrárnách mohly být dodávány do sítě. Takzvané přetoky by v prvním pásmu (označované jako nulový přetok) neměly být sankcionovány a ve vyšším pásmu jen mírně. Při dnešním nastavení totiž hrozí, že výrobce čisté elektřiny musí výrobu ukončit v momentě, kdy ji sám nespotřebuje. Námi navrhovaný systém bude samoregulační: ceny fotovoltaických instalací budou tlačit k pořizování elektráren takové velikosti, aby zaručily pokrytí co nejvyšší části vlastní spotřeby, nikoli aby vyráběly co nejvíce a dodávaly do sítě. Dodávky do sítě totiž ani tak nejsou a nebudou ekonomicky atraktivní. Pokud však budou umožněny, sníží se investiční náklady na pořízení celé fotovoltaické instalace, neboť nebude nutné kupovat drahou technologii, která dodávky do sítě zastavuje.

Finanční vyrovnání za tyto přetoky by řešil výrobce elektřiny s obchodníkem, a protože v případě domácností půjde o maximálně stokoruny ročně, nemělo by to být předmětem komplikované administrativy.

Pro naše návrhy, jak zlepšit podmínky pro obnovitelné zdroje spoluvlastněné obcemi, farmáři, malými podnikateli či běžnými lidmi, jsme už získali podporu Brna, Litvínova, Kyjova a dalších víc než 60 měst a obcí. O spolupráci jednáme s několika dalšími silnými asociacemi a podniky. Přidejte se také do neformální koalice a napište nám.

Kontakt pro více informací

Tomáš Jagoš, energetický expert Hnutí DUHA
tomas.jagos@hnutiduha.cz
773 778 837