Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů. Zákon vyžaduje zásadní, ne kosmetické změny

Ministerstvo zemědělství aktuálně navrhuje po pětadvacáté změnit zákon o lesích vyhlášený v roce 1995. Ke změně zákona, který se v průměru mění častěji než jednou ročně [1], tentokrát vyzvala Poslanecká sněmovna kvůli „účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích“. Předloha zákona však k tomu nevede.

Novela zákona o lesích, nyní v připomínkovém řízení, totiž zcela opomíjí řešení vedoucí ke zdravým a odolnějším hospodářským lesům. Hnutí DUHA včera zaslalo k nedostatečné novele Ministerstvu zemědělství připomínky. Důrazně v nich upozorňuje na naléhavou potřebu komplexní a zásadní změny zákona na moderní normu, která zlepší zdraví našich lesů a bude účinnou prevencí kalamit v budoucnu [2].

Mezi nezbytné kroky patří obnova lesů v přirozené a pestré druhové skladbě s bohatou strukturou a více výškovými stupni, omezení velikosti holosečí, změna způsobů zalesňování a zajištění dostatku míst pro divokou přírodu. Při kalamitách je třeba rychlé operativní rozhodování a umožnit nezasahovat tam, kde zásahy nejsou efektivní.
 
Ministerstvo zemědělství reaguje na výzvu Sněmovny velmi dílčím a zcela nedostatečným způsobem [3]: navrhuje jen umožnit „výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu”; „stanovení povinnosti odborných lesních hospodářů” a „zakotvení institutu vedení evidence odborných lesních hospodářů”. Předložená novela tedy nepředchází dalším kalamitám. Povrchní úpravy zákona vůbec neodpovídají závažnosti situace formulované zadáním poslanců z 10. července [4], kterému tehdy jasně vyjádřil podporu i ministr zemědělství [5].

Hnutí DUHA předalo v červnu vládě komplexní návrh pro zlepšení stavu našich lesů roku [6]. Na prvním místě v něm stojí nutnost změny lesního zákona. Celkem třináct změn v zákonu, které ekologická organizace připravila společně s lesníky a akademiky, by stávající chřadnoucí lesy přeměnilo na zdravé, pestré a odolné. Změnu vyžaduje i zákon o myslivosti a navazující vyhlášky. Je nutné přijmout nový zákon o státním podniku Lesy ČR a provést další vzájemně provázané úpravy pravidel pro hospodaření v lesích.

Po sporné a stále projednávané zalesňovací vyhlášce (vyhlášce k zákonu o lesích, která by měla do lesů přinést víc odolných listnáčů a jedlí), tak Ministerstvo zemědělství nyní otevírá klíčovou lesní legislativní normu. Ve vyhlášce však Ministerstvo zemědělství nezvýšilo podíl listnáčů a jedle při výsadbě na potřebnou úroveň a jednání s Ministerstvem životního prostředí, které o to usiluje, stále neskončila.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
„Pětadvacátá povrchní novela zákona o lesích jejich zdravotní stav opět nezlepší. Lesům by pomohlo, kdyby Ministerstvo zemědělství v lesním a mysliveckém zákonu řešilo skutečné příčiny dnešních problémů: tedy podpořilo lesy druhově a věkově pestré. Namísto holosečné těžby a sázení nepůvodních druhů stromů by vláda měla připravit změnu zákona, který péči o lesy vezme skutečně od semínek a kořenů.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289/historie

[2] Připomínky Hnutí DUHA k novele zákona o lesích
https://drive.google.com/file/d/1EDc738hzQjoNfm7GBt5_GvdI_1oae4ub/

[3] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H

[4] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm

[5] Ministr Toman prohlásil: “Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí. To znamená do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochrannou, vodoochrannou a rekreační.” Dostupné na https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016142.htm

[6] https://www.zachranmelesy.cz/balicek


Šítky aktuality: