Ekologické organizace žalují MŽP kvůli rozsáhlé rtuťové výjimce pro uhelnou elektrárnu Počerady

Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA podávají dnes žalobu na Ministerstvo životního prostředí a navrhují soudu, aby zrušil udělenou výjimku z emisních limitů [1] pro uhelnou elektrárnu Počerady, kterou vlastní miliardář Pavel Tykač. Ministerstvo umožnilo vypouštět čtyřnásobně vyšší množství rtuti, než stanovuje nový limit na ochranu zdraví. Rozhodnutí bylo vydáno v době, kdy již elektrárna měla limit několik týdnů plnit, nebo být odstavena. Navíc původní rozhodnutí o výjimce - proti kterému se ekologické organizace odvolaly - vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, tedy kraje, který od firem majitele Poćerad dostával v minulých letech milionové dary a je tedy dle organizací podjatý [2]. Proti vydání výjimky se staví i blízká obec Volevčice, na jejíž obyvatele dopadá například nadměrný hluk z provozu.


Ekologické organizace považují udělení výjimky za nezákonné. Jedná se podle nich o naprosté selhání ministerstva v povinnosti chránit zdraví a životní prostředí před znečištěním z uhelných elektráren. Součástí správní žaloby je proto také návrh na udělení odkladného účinku, který by během soudního řízení zakázal elektrárně překračovat limit pro rtuť a zabránil tak škodám na životním prostředí a lidském zdraví. Pokud soud odkladný účinek žalobě udělí, výjimka pozbyde právní moci až do konečného rozhodnutí soudu.

 

Ještě vstřícněji se MŽP a další úřady postavily k další uhelné elektrárně z Tykačovy stáje - Chvaleticím [3]. Ta běží i když vůbec nemá platnou výjimku a od začátku platnosti nových limitů už uplynulo téměř čtvrt roku [4]. Greenpeace a Hnutí DUHA podaly podněty k ukončení nečinnosti úřadů a žádaly stanovení platných limitů jmenovaným elektrárnám, které nemají výjimku. Krajský úřad Pardubického kraje reagoval zahájením správního řízení, ale není jasné, jak dlouho toto řízení bude trvat. Fakticky tak úřad dále protahuje svoji záštitu nad nezákonným provozem elektrárny.

 

Uhelná elektrárna Počerady je největším zdrojem rtuti v Česku [5], největším zdrojem oxidů dusíku [6] i skleníkového oxidu uhličitého [7]. Odstavení této elektrárny a zároveň elektrárny Chvaletice by neohrozilo zásobování země elektřinou, loni totiž dohromady vyrobily 6,6 TWh elektřiny, [8] zatímco vývoz přebytků z výroby elektřiny činil 10,15 TWh. [9].


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Ministerstvo selhalo, když nebylo schopné omezit množství škodlivin, které vypouští uhelná elektrárna Počerady. Doufáme, že tuto roli nyní zastane soud a zakáže elektrárně vypouštět do ovzduší nadlimitní množství nebezpečné toxické rtuti ještě během samotného řízení. Pokud uspějeme s naší žalobou, elektrárna bude muset buď zákonné limity splnit, nebo uzavřít svůj provoz.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Ministerstvo životního prostředí se v případě udělení výjimky z emisního limitu pro toxickou rtuť uhelné elektrárně Počerady nezachovalo jako zastánce životního prostředí a zdraví občanů, ale jako zastánce zisků Pavla Tykače. Proto nezbývá, než toto zastání hledat u soudu. Vzhledem k tomu, že rtuť se v životním prostředí kumuluje, žádáme soud, aby zarazil překračování limity minimálně do doby, než rozhodne o platnosti výjimky.” 


Eliška Beranová, právnička Frank Bold, říká:

“Domníváme se, že výjimka pro elektrárnu Počerady byla vydána v rozporu s požadavky zákona o integrované prevenci. Ten stanoví, že udělením výjimky nesmí dojít k závažnému znečištění životního prostředí. V projednávané věci však dojde ke znečištění životního prostředí o 1 250,8 kg více rtuti, než kdyby provozovatel plnil nový emisní limit. Jedná se o významné množství rtuti, které z našeho pohledu definici závažného znečištění životního prostředí splňuje, a výjimka by proto měla být zrušena pro její nezákonnost.”


Poznámky pro editory a editorky:

[1] 

Nové emisní limity, tzv. závěry o nejlepších dostupných technikách, vznikly na základě rozsáhlého šetření Evropské komise. Několikaletého procesu přípravy limitů se účastnili zástupci členských států, průmyslu, výrobců technologií i akademici. Emisní limity tak odrážejí nejefektivnější ekonomicky dostupné způsoby snižování emisí, které mají být podle EU standardem pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Uhelné elektrárny musí nové limity pro rtuť dle směrnice EU o průmyslových emisích od 17. srpna buď plnit, nebo mít platnou výjimku, jinak musí provoz uzavřít. 


[2] Systémovou podjatost vidí ekologické organizace především ve finančních darech, které Vršanská uhelná v nedávné době poskytla Ústeckému kraji. V minulém roce po podání žádosti o výjimku se navíc přísun peněz znatelně zvýšil – z předchozích 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce. Dle údajů z registru smluv jde například o tyto dary:

6 000 000 Kč (15. 7. 2020)

2 000 000 Kč (15. 7. 2020)

5 000 ks respirátorů v hodnotě 232 300 Kč (27. 3. 2020)

2 000 000 Kč (3. 12. 2019)

3 500 000 Kč (10. 10. 2018)

2 000 000 Kč (13. 10. 2017)


[3]

Chvaletice původně žádaly více než trojnásobný limit na 8 let a odmítají dělat opatření pro postupnou redukci emisí či předložit další plány provozu. Proto žádosti o výjimky narazily. Elektrárně Chvaletice již výjimku dvakrát zrušilo Ministerstvo životního prostředí, důvodem bylo nerespektování metodiky MŽP. Teď o ní bude rozhodovat potřetí: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/14431/ekologicke-organizace-se-odvolaly-proti-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice-mohla-by-vypustit-pres-1234-kilogramu-rtuti-nad-limit/ 


[4] Ministerstvo životního prostředí proto vydalo pokyn, který řeší situace, kdy ještě 17. 8. 2021 nebude o výjimce pravomocně rozhodnuto: krajským úřadům ve svém stanovisku sděluje, že zpoždění při zavádění nových emisních limitů v řádu týdnů považuje za přijatelné. Tvrzení ministerstva je však v rozporu s evropskou legislativou, podle níž je každé překročení čtyřleté lhůty pro transpozici nových emisních limitů je porušením směrnice o průmyslových emisích.


[5] https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp - v poli “látka” je třeba nastavit jen “rtuť a sloučeniny jako Hg”


[6] Viz informace o vypouštěných emisích:

https://ec.europa.eu/clima/ets/napInstallationInformation.do?commitmentPeriodCode=2&napId=19776&commitmentPeriodDesc=Phase+3+%282013-2020%29&allowancesForOperators=275794006&action=napHistoryParams&allowancesForReserve=2801524&registryName=Czech+Republic

 

[7] V roce 2020 to bylo 4 569 tun - Integrovaný registr znečiťování - data 2020: https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp - v poli “látka” vybrat jen “oxidy dusíku (NOx/NO2)”


[8] 

Součet roční výroby je proveden na základě dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".


[9] 

http://www.eru.cz/documents/10540/6616306/Ctvrtletni_zprava_2020_IV_Q.pdf/ef32acbe-8093-4abd-a2cc-43ae3470bf96