Evropská komise: České emise z malých zdrojů mají klesnout do roku 2030 o 14%

Evropská komise dnes zveřejnila požadované příspěvky členských států ke snižování emisí skleníkových plynů z malých zdrojů. Česká republika je má do roku 2030 snížit o 14 % oproti úrovni roku 2005 [1]. Jedná se přitom zejména o emise plynoucí z provozu budov, dopravních prostředků a skládek odpadu. Emise z velkých průmyslových zdrojů včetně elektráren a tepláren jsou v Evropské unii regulovány systémem obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a dnešní rozhodnutí se na ně nevztahuje.

Oproti roku 2005, kdy české emise z malých zdrojů činily 62,1 milionů tun ekvivalentu CO2, došlo v České republice podle dat pro rok 2015 ke snížení o 1,45 % [2]. Navržené snížení o 14 % je v porovnání s vyspělými státy poměrně nízké: pro Švédsko činí 40 %, pro Německo 38 %, pro Francii 37 %.  

Cesty k naplnění cílů ke snížení emisí jsou plně v kompetenci členských států. Aktivním nástrojem v České republice je například program Nová zelená úsporám. Ten názorně ukazuje, že na snižování emisí skleníkových plynů mohou vydělat lidé v domácnostech, kteří ušetří na účtech za vytápění. V dopravě a odpadovém hospodářství zatím podobně výrazný nástroj nemáme.

Hnutí DUHA k dosažení cíle doporučuje:

•    posílit program Nová zelená úsporám na 16 miliard korun ročně,
•    snížit produkci odpadů a zvýšit recyklaci komunálního odpadu z 35 % minimálně na 60 % (recyklace omezuje emise skleníkových plynů dvakrát lépe než náhrada skládkování odpadu energetickým využitím ve spalovně, spalování má navíc další negativní dopady),
•    podporovat alternativy k individuální automobilové dopravě,
•    oživit sektor obnovitelných zdrojů, které na rozdíl od uhelných elektráren mohou zajistit čistou elektromobilitu.

 Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Potenciál pro snižování emisí z malých zdrojů má Česká republika podstatně vyšší než Evropskou unií  navrhovaných 14 %. Možnosti nejlépe vyniknou při porovnání emisí navázaných na vytápění špičkové budovy a domu postaveného před čtyřiceti lety. Nová zelená úsporám dokazuje, že ambiciózní program ke snižování emisí lze v České republice zvládnout. K tomu, abychom potenciál bez problémů využili, bude třeba vyvarovat se zbytečných chyb, jakou bylo například otevření kotlíkových dotací pro nové kotle na uhlí.” 
 

Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-482-EN-F1-1...
 
[2] Trends and Projections in Europe 2015, Tracking progress towards Europe's climate and energy targets, European Environment Agency, Brussels 2015, http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015

Šítky aktuality: