Hnutí DUHA k prezidentově dopisu kongresmanům

Prezident Václav Klaus odpověděl na pět otázek amerických kongresmanů ke globálním změnám podnebí.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„S prezidentovým dopisem je potíž. Argumentace není pravdivá ani nepravdivá, ona prostě s předmětem debaty vůbec nesouvisí. Nepře se s propočty klimatologů a ekonomů, ani jim nepřitakává, ale jednoduše se jimi nezabývá. Symptomaticky v celém čtyřstránkovém textu není jediné číslo, jediný konkrétní údaj, jediný příklad, jediná statistika.“
“Předmětem odborné diskuse jsou konkrétní kvantifikace – kolik stupňů činí velikost takzvané klimatické senzitivity, jak se vyšší teplota povrchu oceánu promítne do frekvence jednotlivých kategorií hurikánů, kterou diskontní sazbu používat pro výpočty nákladů a přínosů, kolik milionů lidí navíc se ocitne v malarických územích při zvýšení průměrné globální teploty o jeden stupeň. Americký Kongres i politici a odborníci jinde ve světě řeší takové problémy. Nikoli vágní ideologické slogany.“
“Vědci se shodují, že rostoucí koncentrace skleníkových plynů vyvolá vážné výkyvy podnebí. Velké firmy argumentují, že zvyšování energetické efektivnosti a nové, čisté technologie znamenají velkou ekonomickou příležitost - viz pondělní apel velkých investičních bank v USA. Fajn, pokud pan prezident nesouhlasí, nechť polemizuje. Ale on se k téhle debatě vůbec nevyjadřuje.“Kompletní prezidentův dopis: http://www.hrad.cz/cms/cz/info_servis/tiskove_zpravy/4379.shtml Komentáře Hnutí DUHA k vybraným bodům dopisu:
"Jestliže zákonodárci přijmou maximilistické environmentální požadavky, vliv na národní ekonomiky bude ničivý. Stimulovalo by to snad jednu velmi malou sféru ekonomiky, ale její větší část by se dusila uměle vytvořenými limity, nařízeními a restrikcemi."Ekonomové došli k přesně opačným výsledkům, také firmy tvrdí pravý opak. Technologická modernizace podle nich znamená velkou příležitost pro ekonomiku, sníží náklady a vytvoří nová pracovní místa. Pokud pan prezident s výpočty nebo argumenty nesouhlasí, měl by konkrétně říci, co je na nich špatně a proč.
"Jsem však přesvědčen o tom, že vědecká debata na toto téma dosud nebyla dostatečně hluboká a seriózní..."
Pan prezident bohužel neříká, co konkrétně vědecké debatě a výsledkům chybí.
"...a že proto neposkytla zákonodárcům nesporný základ pro jejich rozhodování... Zákonodárci by měli odolat volání environmentalistů po nových opatřeních, protože ve vědeckých debatách o klimatických změnách existuje příliš mnoho nejistot."
Samozřejmě, je snadné vždy požadovat ještě a ještě a ještě přesnější údaje. Ale pokud pan prezident chce přesnější výsledky než s devadesáti- či pětadevadesátiprocentní pravděpodobností, musí se bohužel obrátit na astrology, nikoli na přírodovědce.
"Myšlenkové paradigma environmentalistů je naprosto statické. Opomíjejí skutečnost, že příroda a společnost jsou v procesu neustálých změn..."
Především: co je to „paradigma environmentalistů“? Názor – sdílený velkou většinou společnosti –, že pokud to rozumně jde, měli bychom usilovat o zdravější prostředí, lepší kvalitu života, efektivnější ekonomiku a čistější technologie? Za druhé: samozřejmě, fatalistickým přijetím každé změny jako něčeho nevyhnutelného lze argumentovat, že bychom se neměli bránit ekonomickým a humanitárním důsledkům náhlých výkyvů podnebí způsobených rostoucí koncentrací skleníkových plynů. Ale cynicky řečeno: přijetí tohoto argumentu bohužel vyžaduje také třeba zrušení zdravotnictví. Pro Hnutí DUHA je proto nepřijatelný.
"Nevěří v budoucí ekonomický vývoj společnosti, neberou v úvahu technický pokrok, ze kterého se budou těšit budoucí generace a ignorují dávno prokázanou skutečnost, že čím vyšší je bohatství společnosti, tím vyšší je kvalita životního prostředí."
Tvrzení pana prezidenta je bohužel ve stoprocentním rozporu se současnými výsledky, argumenty i diskusí. Naopak: návrhy na snížení exhalací skleníkových plynů jsou založeny na inovacích a moderních technologiích. Předpokládají, že efektivnější výroba rozhýbe ekonomiku. Poukazují na to, že nižší znečištění a prosperita jdou ruku v ruce.
"Popírají skutečnost, že se klima výrazně měnilo po celou dobu existence naší planety a že existují důkazy o podstatných klimatických fluktuacích i v historii, která je známá a zdokumentovaná."
Prognózy samozřejmě počítají s přirozenými výkyvy podnebí a zahrnují je. Doby ledové byly bezesporu daleko větším výkyvem podnebí, než jaký můžeme očekávat v příštích desetiletích při současných trendech exhalací skleníkových plynů. Jenomže tehdy na světě nežilo šest miliard lidí, takže nikomu nevadily. A zvýšení teploty, které lze očekávat při dnešních trendech exhalací, nemá precedent v posledním tisíciletí.
"Jejich úvahy jsou založené na historicky krátkých a neúplných pozorováních..."
Pan prezident se zřejmě domnívá, že prognózy dalšího vývoje podnebí vycházejí z nějakých historických trendů. Ale to je naprostý omyl. Prognózy spočívají ve známých fyzikálních vlastnostech skleníkových plynů – objevených už v polovině devatenáctého století –, známé hodnotě takzvané radiační účinnosti každého z nich, předpokládané velikosti exhalací a propočtech zpětných vazeb i přirozených faktorů.
"pravděpodobně nezastavitelné změny klimatu, které nejsou způsobeny lidským chováním, ale přirozenými jevy (jakým je například proměnlivá sluneční aktivita)"
Tento argument nedává smysl. Klimatologové spočetli, jak se zvýšení koncentrace oxidu uhličitého o sto procent s devadesátiprocentní pravděpodobností promítne zvýšením teploty o 2–5 stupňů. Slunce v tomto konkrétně tedy nemá žádnou roli – sluneční záření ovlivňuje podnebí, ale ne modelovou koncentraci oxidu uhličitého. Výpočet se týkal koncentrace skleníkových plynů a jejího vlivu, nikoli souběžných přírodních faktorů.
"Je evidentním plýtváním zdrojů společnosti pokoušet se bojovat proti zvýšené sluneční aktivitě nebo pohybu oceánských proudů."
S tím můžeme stoprocentně souhlasit. Naštěstí to nikdo nenavrhuje.
"Místo beznadějných pokusů proti němu bojovat, bychom se měli připravit na jeho důsledky. Jestliže se atmosféra otepluje, nemá to jen výlučně negativní dopady. Zatímco některé pouště se mohou rozšiřovat a některé břehy oceánů mohou být zaplaveny vodou, ohromné části Země – dosud neobydlené kvůli drsnému, studenému klimatu – by se mohly stát úrodnými oblastmi, kde budou moci žít milióny lidí."
To pan prezident myslí vážně? Že by se lidé ze zaplavených částí Bangladéše nebo vyschlé Afriky měli přestěhovat na Sibiř jen proto, aby obstarožní průmyslové podniky mohly pokračovat ve vysokých exhalacích?
"Mým doporučením proto je věnovat pozornost tisícům maličkostí, které negativně ovlivňují kvalitu životní prostředí. A chránit a podporovat základní systémové faktory, bez nichž by hospodářství a společnost nemohly účinně fungovat – tj. zajistit lidskou svobodu a fundamentální ekonomické mechanismy jakými jsou svobodný trh, fungující systém cen a jasně definovaná vlastnická práva. Ty motivují ekonomické subjekty k racionálnímu chování."
V tomto bodě Hnutí DUHA s prezidentem Klausem naprosto souhlasí. Experti OECD spočetli, že úplné odbourání státních dotací do těžby fosilních paliv na světě by samo o sobě snížilo emise oxidu uhličitého natolik, že by to bohatě stačilo ke splnění Kjótského protokolu.