Hnutí DUHA zahajuje kampaň za reformu lesního zákona

Hnutí DUHA dnes – symbolicky na holině vykácené v lese na Vyškovsku –zahajuje celostátní kampaň za reformu lesního zákona, která by zajistila šetrné hospodaření v české krajině.  Špatné hospodaření je příčinou častých případů hynutí lesních porostů, ke kterým v posledních letech došlo na jihu Moravy, na Opavsku, v Orlických horách, ve středních Čechách i jinde. Ekologická organizace proto usiluje o změny v lesním zákoně, které by zajistily: zákaz holosečného kácení na plochách přes 0,3 hektaru;přípustný podíl druhu stromu na výsadbě nejvýše o 10 % větší než v přirozené druhové skladbě pro dané místo;v lesích ve vlastnictví státu ponechávat nejméně deset stromů na hektar k dožití a zetlení – na soukromých a obecních pozemcích alespoň pět stromů.Oficiální měření ukazují, že zdravotní stav českých lesů zůstává špatný a v posledních letech se dokonce opět zhoršuje [1]. Zpráva vládních expertů už v roce 2001 upozornila, že příčinou je změna chemického složení lesní půdy v důsledku holosečného kácení, výsadby umělých smrčin a ztráty živin: "Nešetrná snaha o maximální produkci…významně přispívá ke špatnému stavu lesních ekosystémů." [2] Způsobují to hlavně umělé monokultury, které jsou také náchylnější na škůdce a výkyvy počasí. Přirozené složení českých lesů tvoří především duby, buky a jedle. Správný podíl smrku činí pouze 11 %. Přesto se u nás dodnes sází více smrčin než všech listnáčů dohromady. Ačkoli vládní experti upozornili, že na holosečně vykácených plochách dochází k "rychlému rozkladu humusu" a živiny jsou deštěm "zpravidla vyplavovány…[z]tráty [lesní půdy]…mohou být značné", každý rok těžbou vzniká přes 15 000 hektarů holin.  Lesům škodí také totální odstraňování dřeva při těžbě. Žádné stromy zde nezůstávají k zestárnutí a zetlení, což lesní půdu připravuje o důležité živiny.  Hnutí DUHA bude v příštích měsících reformu prosazovat na příslušných ministerstvech, lobbovat v Poslanecké sněmovně a mobilizovat podporu veřejnosti pro opatření, která zajistí šetrné hospodaření v lesích. Kampaň je pro začátek naplánována na jeden rok. Umožňuje ji finanční podpora Nadace Partnerství. Podrobný informační list o zdravotním stavu českých lesů, jeho příčinách a navrhované reformě lesního zákona: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/lesni_zakon.pdf   Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:"Přestože exhalace z elektráren a chemiček výrazně poklesly, české lesy zůstávají nemocné. Hlavní příčiny špatného zdravotního stavu jsou pokračující výsadba umělých smrčin a holosečné kácení. Je opravdu neuvěřitelné, že ačkoli umělé smrčiny jsou náchylnější na škůdce a výkyvy počasí, dodnes se sází více smrků než všech listnáčů dohromady. Každý rok vzniká patnáct tisíc hektarů vykácených holin, které způsobují rozklad lesní půdy pod slunečním zářením a odplavování živin deštěm. Nutná je reforma lesního zákona, která by zajistila výsadbu místních druhů stromů a omezila holosečné kácení."  Poznámky:  [1] Výsledky měření, které každoročně organizuje ministerstvo zemědělství (Monitoring stavu lesa v České republice 1984-2003, Ministerstvo zemědělství/Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Praha 2004). [2] Hruška, J., et Cienciala, E. (eds.): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2001. Podrobná zpráva několika desítek expertů z různých výzkumných ústavů se zabývá příčinami chřadnutí lesů. Její zpracování zadala vláda v roce 2000 kvůli častým případům odumírání lesních porostů.