Kde se na ministerstvu dopravy ztrácejí miliardy?

Analýza rozebírá klíčové problémy v oblasti plánování a financování dopravní infrastruktury v ČR, které vedou k plýtvání finančními prostředky, ohrožení financování projektů a neplnění základních očekávání, která veřejnost vůči rezortu právem má (kvalitní dopravní obslužnost, racionální nakládání s veřejnými prostředky, odpovědný přístup ke zdraví občanů a životnímu prostředí).
Studie obsahuje i konkrétní návrhy opatření, jak opakovaným problémům předcházet, ušetřit, stavět rozumně a s ohledem na potřeby lidí a ochranu jejich životního prostředí [3].
Existence koncepce s několika jasně definovanými prioritami by měla být základní podmínkou pro rozhodnutí, kam nasměrovat finanční prostředky, kterých je ve veřejném sektoru z podstaty věci vždy nedostatek.
Jeden z autorů analýzy, Martin Fadrný z Ekologického právního servisu uvedl: „Analýza ukazuje, proč je výstavba silnic chaotická a neefektivní. Celých dvacet let po revoluci nevznikl v rezortu strategický plán a nedošlo k závaznému určení priorit pro výstavbu. Kdyby tyto věci existovaly, předešlo by se jak zbytečně rozestavěným úsekům silnic na straně jedné, tak nedostatku financí na potřebné stavby na straně druhé.“ [4]
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA k tomu uvádí:
„Rozhodnutí vlády o modelu financování v sektoru musí následovat až po ukončení debaty o potřebnosti a prioritách na úrovni strategie. Není možné zapřahat vůz před koně. Nejprve je třeba vědět, co a proč chceme stavět, a teprve potom je možné strategicky rozhodovat o modelu financování nebo o výši rozpočtu pro rezort.“
Pavel Doucha z Dopravní federace doplňuje:
„Předražování a netransparentní tvorba rozpočtů jednotlivých projektů i rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, miliardové položky na tzv. globální určení, plýtvání ve veřejných tendrech, znevažování nálezů kontrolních mechanismů – to všechno jsou fakta, která by měla zajímat daňového poplatníka i politiky“ [5].
Poznámky:
[1] Analýza je ke stažení na www.cenadalnic.cz
• přímý odkaz na http://aa.ecn.cz/img_upload/98a9a0fe3779d35f22dc8d93fe87df89/kde_se_ztra...
• shrnutí na http://aa.ecn.cz/img_upload/8d7362970723bd7ec5a17e791cf88d95/shrnuti_kde...
[2] Cenadalnic.cz je společným projektem nevládních organizací, který vznikl z iniciativy Ekologického právního servisu. Jeho cílem přispět k hledání skutečných důvodů špatného plánování, předražování a zdržování silničních staveb v ČR.
Na projektu se aktivně podílejí nevládní neziskové organizace
• Ekologický právní servis
• Dopravní federace NNO,
• Hnutí DUHA,
• Oživení,
• CEE Bankwatch,
• Transparency International - ČR a
• Trast pro ekonomiku a společnost
[3] Analýza považuje za nezbytné:
• Vytvoření strategie rezortu dopravy, identifikování prioritních opatření a projektů a závaznou alokaci finančních zdrojů pouze na tyto priority.
• Zkvalitnění tvorby cenových odhadů jednotlivých projektů a redukování tzv. globálních položek rozpočtu SFDI na minimum.
• Dokončení auditu financování jednotlivých projektů a zavedení povinné expertní oponentury technického řešení projektů tak, aby nemohlo dojít k jejich předražování.
• Na pilotních případech vyzkoušet, jaké úspory by rezortu přineslo rozdělení zakázek do menších tendrů, přístupných i malým firmám.
[4] Viz kapitola 2 analýzy.
[5] Viz kapitola 4 analýzy.