Méně je více

Zveřejněna nová studie Přátel Země o plýtvání surovinami v Evropě. ČR patří k nejhorším zemím

Evropa selhává v trvale udržitelném využívání surovin, neboť 60% komunálního odpadu končí na skládkách nebo ve spalovnách. Starý kontinent patří mezi největší dovozce surovin ze zemí třetího světa, a přitom plýtvá obrovským množstvím cenných materiálů, které získává za cenu tamějších ničivých ekologických, sociálních a zdravotních dopadů. V Evropě se vyhazuje např. denně 5.8 mil. tun textilu, přičemž 75% z něj končí ve spalovnách nebo na skládkách, zatímco jen čtvrtina se recykluje. Přitom při výrobě obyčejného bavlněného trička se spotřebuje 2 700 l vody a produkce bavlny pohltí 11%  globální spotřeby pesticidů.

Na tato fakta upozorňuje nová studie „Méně je více – účinné využívání zdrojů tříděním odpadů, recyklací a znovupoužitím“, kterou dnes zveřejnila evropská asociace Přátel Země. Hnutí DUHA, které je českou pobočkou této největší světové ekologické organizace, vydává český překlad této studie [1].

Přátelé Země požadují zásadní změny v evropské odpadové politice. Recyklace a opětovné využívání materiálů je snadnou cestou, jak snížit plýtvání, zvýšit surovinovou nezávislost Evropy, vytvořit nová pracovní místa a snížit emise CO2.

Na třech běžných komoditách - hliníku, lithiu a bavlně - studie poukazuje na sociální a environmentální dopady způsobené jejich získáváním, užíváním a odstraňováním. Například využitím recyklace při mimořádně energeticky a ekologicky náročné výrobě hliníku se ušetří
97% emisí skleníkových plynů, 95% energie a 90% investičních nákladů.
 
Bohužel Česká republika patří v opětném využívání surovin k  horším státům Evropské unie. Evropská komise nás řadí v plýtvání surovinami mezi deset nejhorších zemí v EU [2]. Recyklujeme pouze přibližně 25 % komunálního odpadu. V Německu nebo Rakousku je to dvakrát víc a belgické Vlámsko využívá dokonce 72 % odpadků. Na českých skládkách nebo ve spalovnách tak zbytečně končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun ročně [3].

Odpověď naší vlády v čele s ministrem Chalupou je zcela nepochopitelná. V návrhu koncepce nakládání s odpady do roku 2022, představené v září loňského roku, se objevují plány na zmrazení třídění a recyklace komunálních odpadů a naopak na podstatné zvýšení spalování odpadů [4], jež cenné suroviny nenávratně ničí. Koncepce počítá se 14 novými spalovnami s kapacitou až 2,7 mil tun, přičemž nyní u nás fungují 3 spalovny [5] s kapacitou cca 650 tis. tun. Ministr také plánuje celkový nárůst produkce odpadů.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda investovala namísto do spaloven do snadnějšího třídění a lepší recyklace. Ekologická organizace podporuje také chytrou výrobu energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích. Nesouhlasí však se stavbou obřích spaloven směsného odpadu, které zbytečně likvidují velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin a produkují toxický odpad.

Nakládání s odpady musí jasně vycházet z platné odpadové hierarchie, podle níž je nejdůležitější odpadům předcházet. Dalšími kroky je znovupoužití a recyklace a teprve poté přichází odstranění, tedy spalování a skládkování.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„V době, kdy si Evropa plně uvědomuje svoji nečestnou pozici jednoho z největších dovozců surovin na světě a snaží se o nápravu, jsou kroky naší vlády snad zlým snem. A není to jen plán výstavby 14 nových spaloven za 65 miliard korun, které by měly surovinami dále plýtvat. Jasný signál totální nekoncepčnosti navrhovaných řešení je i rezignace ministra Chalupy na přípravu nového odpadového zákona z minulého týdne. “

Poznámky:
[1]   http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/02/mene_je_vi...
[2]  http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf a http://www.hnutiduha.cz/aktualne/eu-varuje-ze-penize-budou-pouze-na-recy...
[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/cesi-hodi-do-popelnic-tri-miliardy-rocne
[4]  První návrh Plánu odpadového hospodářství ČR, odbor odpadů MŽP, Praha, 20.9.2012
[5] Spalovna SAKO Brno s kapacitou 240 tis. tun, spalovna Praha- Malešice s kapacitou 310 tis. tun a spalovna Termizo Liberec s kapacitou 96 ti. tun. Celkem tedy 3 spalovny s kapacitou 646 tis. tun.

Šítky aktuality: