Návrh zákona o odpadech je jen stínem evropské vize oběhu materiálů a šetření surovin i energie

 MŽP neřeší omezení skládek, třídění však dobře

Nový zákon o odpadech, který podalo Ministerstvo životního prostředí k připomínkám v meziresortním řízení, má do české legislativy zakomponovat požadavky evropského Balíčku pro oběhové hospodářství. Hlavním cílem těchto přelomových evropských směrnic je snížit materiálovou a energetickou náročnost EU. Platí od července 2018 a do zákonů členských zemí se musí promítnout do poloviny příštího roku.

Ministr životního prostředí Richard Brabec přitom navrhuje svůj dosavadní cíl - ukončit skládkování odpadů bez předchozí úpravy k roku 2024 - posunout až na rok 2030. Vystavil by tak ČR hrozbě sankcí za to, že se bude na skládky zbytečně dál ukládat každoročně až milion tun kompostovatelných odpadů [1] [2] [3]. Přitom jsou k dispozici investoři i technologie, které by kompostovatelné odpady dokázaly zpracovat a zamezit tak jejich škodlivému skládkování. Současné nevhodné podmínky je však odrazují a nemění se ani novým zákonem [4].

Pozitivní obrat navrhuje ministerstvo v případě třídění komunálních odpadů. Na rozdíl od dřívějška, kdy MŽP plán pro jejich recyklaci dokonce snížilo proti existující úrovni (!) a na pět let tak zmrazilo pod evropským průměrem, požaduje v nynějším návrhu zákona na základě Balíčku pro oběhové hospodářství, aby obce do roku 2025 zajistily třídění 60 % odpadů a do roku 2035 nejméně 70 % [5].

MŽP do nového zákona zapracovalo zvýšení skládkovacího poplatku a doplnilo jej navrženou třídící slevou podle návrhu Hnutí DUHA. Tato sleva umožní dobře třídícím obcím (s vytříděním 55-75 % odpadů) ušetřit na zvýšení skládkovacího poplatku a motivuje tak k vysoké míře třídění. Nový zákon ovšem zatím neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje Evropská komise [6] i OECD [7].

Odpadový zákon vycházející z evropských pravidel oběhového hospodářství však nemá řešit jen třídění. Měl by také zlepšit odbyt výrobků z recyklátů a zdražit primární suroviny, aby se materiál nakonec opravdu využil, nejen vytřídil. Zde stát zatím žádná řešení nenabízí a za evropskou vizí tak kulhá pozadu.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
“Nový zákon o odpadech, vycházející z ambiciózního Balíčku pro oběhové hospodářství Evropské unie, je však jen stínem vize oběhu materiálů a redukce odpadů. Ukládá sice obcím správné cíle podle evropského balíčku a nastavuje finanční motivaci, ale celkově se snaží jen vylepšit třídění. To je však je dnes už překonaný přístup. Nový, vycházející z oběhového hospodářství, směřuje k prevenci – zabránit zbytečnému plýtvání surovinami a energií. Rázného zamezení skládek, podpory recyklačního průmyslu a roztočení oběhového kola se u nás zřejmě dočkáme až mnohem později.“
 
“Ministerstvo nadále hodlá miliony tu odpadů zbytečně skládkovat až do roku 2030. Přitom by mohlo už teď zpracovat alespoň kompostovatelné odpady a kovy, jak je standardem v EU. Pozitivní však je, že motivuje alespoň obce uložením odpovídajících evropských cílů třídění a podporuje je v šestiletém přechodném období třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude třídit poctivě, mohou obce omezit plánovaný růst ceny za ukládání odpadů.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách požaduje v článku 6a), aby “odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě” a v článku 5, aby do roku 2020 bylo v ČR “množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládku sníženo na 35 % (hmotnostních) z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.” V roce 2017 jsme však skládkovali více než 62 %, viz [3].

[2] Na skládkách končí každoročně skoro milion tun biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které nebyly vytříděny a zůstaly bez předchozí úpravy zamíchány ve směsném komunálním odpadu.

[3] www.mzp.cz/cz/indikatory_odpady_2017 Indikátor I.22 ukazuje, že se ČR v roce 2017 uložilo na skládky 62,11 % množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) oproti množství skládkovaných BRKO z roku 1995 (MŽP toto množství určilo na 1,53 milionů tun). V roce 2017 bylo tedy skládkováno 950 000 tun BRKO.

[4] Výstupy z technologie úpravy odpadů nesmí podle ministra Brabce mít vyšší výhřevnost než 6,5 MJ/kg v sušině. Vyhláška navazující na zákon tedy absurdně požaduje, aby se před uložením na skládku spálily i odpady jako šlupky od brambor, zbytky ovoce nebo nedojezený oběd. Takové ustanovení prakticky znamená, že upravovat odpad před skládkováním se vůbec nevyplatí, protože je lepší jej rovnou všechen spálit.

[5] §59 odstavec 4

[6] Communication from the Commission: Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste. COM(2003) 301 final, European Commission, Brussels 2003

[7] OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Česká republika, 2018

Šítky aktuality: