Návrh zákona o odpadech: podpora spaloven a čtyřnásobné zdražení skládek, podpora recyklace však chybí

Zítra končí připomínkování zákona<--break->.

Do zítřka mohou města, obce a vládní úřady připomínkovat návrh zákona o odpadech předložený ministrem Richardem Brabcem (ANO). Nový předpis zakazuje skládkování spalitelných odpadů od roku 2024 a neobsahuje žádnou ekonomickou motivaci ke zvýšení recyklace komunálních odpadů. Dílčím přínosem návrhu je to, že usnadňuje obcím vybírat od občanů poplatek podle množství vyprodukovaných odpadů.

Návrh zákona zvyšuje poplatky za skládkování spalitelných odpadů skoro čtyřikrát a poplatky za skládkování nespalitelných odpadů bezmála trojnásobně. Zvýšení poplatků za skládkování nám doporučuje i Evropská komise [1]. MŽP ovšem novým návrhem zákona nejde cestou zvyšování recyklace podle odpadové politiky EK, ale jen přesměrovává odpad ze skládek do spaloven.   

Návrh zákona totiž zakazuje skládkování spalitelných odpadů, aniž by zároveň omezoval spalování recyklovatelných odpadů. Všech sedm evropských zemí, které zavedly zákaz skládkování spalitelných odpadů, postavilo za krátký čas více spaloven odpadů, než kolik vytvoří odpadů [2]. Nemají tedy dostatek materiálu ke spalování a dovážejí nejvíce odpadů z celé Evropy. Není-li zákaz skládkování spalitelných odpadů doplněn zákazem nebo zpoplatněním spalování recyklovatelných odpadů, je ve všech zemích překážkou recyklace a vyhovuje pouze spalovací lobby. Naopak skládková směrnice EU požaduje výrazně snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů [3]. Parametrem pro zákaz skládkování by tedy měla být spíše biologická rozložitelnost odpadů než jejich spalitelnost a výhřevnost.

Návrh zákona usnadňuje obcím zavést poplatek pro občany podle množství jimi vytvořených odpadů. Obce si mohou vybrat, ponechají-li si dál paušální způsob platby, nebo budou-li občany motivovat k vyššímu třídění, jak podle zahraničních zkušeností navrhuje Evropská komise [4]. V obcích, které již systém plateb podle skutečného množství odpadu zavedly, platí méně ten, kdo třídí, než ten, kdo nikoli. Nicméně obce nejsou k tomuto systému zákonem nuceny. Hnutí DUHA toto usnadnění vítá jako dílčí zlepšení.

Ekologická organizace navrhuje doplnit do zákona konkrétní ekonomický nástroj na podporu zvýšení recyklace odpadů, tzv. recyklační slevu. Obce dosahující vysoké míry recyklace komunálních odpadů by podle ní dostaly většinu zvýšeného poplatku zpět. Kalkulace Hnutí DUHA ukazuje, že obec s tisíci obyvateli, která dosahuje vysoké recyklace, by podle návrhu zákona měla jen za zvýšené skládkovací poplatky zaplatit mezi roky 2017 a 2023 cca 1,4 milionů Kč, tedy o 1400 korun na osobu víc proti dnešku. Naopak v případě zavedení recyklační slevy by bylo zvýšení poloviční, činilo by 700 Kč.

Evropská komise nyní konzultuje balíček zcela nových odpadových směrnic, podle nichž by se recyklace komunálních odpadů měla v EU zvýšit do roku 2030 na 65 % [5]. Česká republika s 35 % [6] kulhá za průměrem EU (43 %), natož  za úspěšnými evropskými zeměmi (přes 60 %).

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Zatímco Evropská unie směřuje k vysoké recyklaci, Česká republika recykluje podprůměrně. Namísto vládním prohlášením slibované recyklace podobně jako v úspěšných evropských zemích podporuje nový odpadový zákon spalování recyklovatelných odpadů. Ministr Brabec (ANO) by měl peníze z vyššího skládkovacího poplatku investovat do recyklace a snadnějšího třídění odpadu a snížit tím obcím i domácnostem náklady..“

 „Evropská komise nám doporučuje zvýšit poplatky za skládkování a zavést i poplatek za spalování odpadů. Výnosy z nich by měly směřovat do podpory recyklace. Komise také doporučuje zavést pro domácnosti finanční motivaci k třídění. Nový návrh zákona o odpadech sice zakazuje skládkovat spalitelné odpady, ale neomezuje spalování recyklovatelných odpadů. Zvyšuje sice poplatky za skládkování, ale výnosy nesměřuje do zlepšení třídění a recyklace. Přínosem návrhu zákona ale je to, že umožňuje obcím finančně motivovat domácnosti k třídění odpadů.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

 [1] http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf

 [2] http://www.zerowasteeurope.eu/2015/11/press-release-landfill-ban-a-false...

 [3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:c...

 [4] http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

 [5] konkrétně 34,7 % viz Zpráva o životním prostředí ČR v tabulce 1 na straně 153, http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace

 [6] viz tisková zpráva Eurostatu z 23.3.2015: bit.ly/19TpJnl

Šítky aktuality: