Ochrana obcí před doly po Novém roce nadále platí

Hnutí DUHA dnes dementovalo kachnu, kterou vypustila Mostecká uhelná společnost a podle níž na Nový rok mají přestat platit limity těžby, jež chrání severočeské obce před postupem povrchových dolů.  Usnesení vlády, kterým byla ochrana obcí před třinácti lety vyhlášena, žádnou klauzuli o platnosti do roku 2005 neobsahuje [1].  Dokument má pouze dva body. V prvním schvaluje vyhlášení limitů podle přiložených map. Ve druhém bodě stanoví dva úkoly: ·         První úkol nařizuje ministerstvům, tehdejším okresním úřadům a báňským úřadům respektovat limity při vydávání různých dílčích rozhodnutí (například o povolení těžby) a také provést takzvaný odpis zásob. Tento úkol není nijak časově omezen.·         Druhý navíc ukládá ministrovi „vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005“.   Úkol zahrnout limity také do energetické politiky do roku 2005 samozřejmě neznamená, že ochrana obcí letos přestává platit.  Roman Klecker z Hnutí DUHA Ústí nad Labem řekl: „Je to kachna. Ochrana obcí i po Novém roce nadále platí. Původní usnesení vlády žádnou klauzuli, podle které od roku 2005 limity těžby vyprší, vůbec neobsahuje. Nejde o odlišný právní výklad, protože tady prostě není v čem se lišit. Ať čtete vládní usnesení třeba pětkrát, zepředu či zezadu, o nějaké omezené platnosti v něm není ani slovo. Říká sice, že limity mají být zahrnuty do energetické politiky do roku 2005. To ale samozřejmě neznamená, že od začátku roku přestane platit i samotná ochrana.“  Poznámky:  [1] Kompletní usnesení vlády, kterým byly limity vyhlášeny (usnesení číslo 444 z roku 1991), zní:  „Vláda  I. schvaluje  1. návrh závazných linií omezení těžby a výsypek dle grafických příloh č. 1 – 6, uvedených v příloze tohoto usnesení,  2. návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší dle tabulky č. 1 a 2 uvedených v příloze tohoto usnesení;  II. ukládá  1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob,  2. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj  a) vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005,  b) rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem Vršany.“