Od 1. dubna musejí obce umožnit třídění bioodpadů po celý rok

 Dalším krokem musí být zákaz jejich skládkování od roku 2024

Od letošního 1. dubna musejí obce zajistit místa pro třídění bioodpadů celoročně a nikoli pouze v období v letním půlroce (od 1. dubna do 31. Října) jako dosud. Požaduje to vyhláška Ministerstva životního prostředí [1]. Vzkaz je jasný: bioodpady nepatří do směsného odpadu.

V roce 2016 skončilo na potenciálně nebezpečných skládkách 2,5 milionů tun komunálních odpadů. Přitom více než třetinu hmotnosti komunálních odpadů tvoří bioodpady [2]. Snazší třídění bioodpadů pro domácnosti proto pomůže snížit množství směsných komunálních odpadů v popelnicích. Pouze bioodpad, který je kvalitně vytříděný přímo na místě vzniku, je možné zpracovat na kompost zlepšující kvalitu půdy nebo na bioplyn nahrazující dovážený zemní plyn.

Česká republika již řadu let v rozporu se směrnicí EU o skládkování odpadů ukládá na skládky ročně bezmála milion tun biologicky rozložitelného odpadu [3], jenž se ve skládkách rozkládá na metan. Ten má na svědomí 19 % globálního oteplování způsobeného lidskou činností [4]

Zlepšit třídění bioodpadů v obcích znamená krok správným směrem. Města a obce by se měly zaměřit nejen na sběr zahradních odpadů (tráva, listí, větve, zbytky ovoce a zeleniny), ale také na sběr kuchyňských odpadů. Třídit do kontejnerů na bioodpad kosti, maso, zbytky jídel, nebo exkrementy domácích mazlíčků u nás domácnosti většinou nemohou. Tyto druhy odpadů je přitom možné zpracovat v bioplynových stanicích zpracovávajících kuchyňské odpady. (Hnutí DUHA samozřejmě odmítá plýtvání potravinami způsobující jejich vyhazování.)

Ke třídění všech, tedy i kuchyňských bioodpadů, nás nabádá také platná evropská legislativa. Všechny členské země EU do konce roku 2023 musí zajistit tříděný sběr odpadů ze zahrad a parků a také kuchyňských odpadů z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodů a jídelen [5].

K vyššímu stupni třídění bioodpadů by pomohlo také zvýšení skládkovacího poplatku a zavedení poplatku za spalování směsných komunálních odpadů v nové odpadové legislativě, což nám doporučuje Evropská komise [6] i OECD [7].

Ministerstvo životního prostředí by v novém odpadovém zákonu dále mělo konečně zakázat skládkování všech biologicky rozložitelných odpadů, nejpozději od roku 2024, a přestat blokovat technologie úpravy odpadů, které umožní co nejdříve přestat skládkovat biologicky rozložitelné odpady [8].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Ministerstvo životního prostředí učinilo dílčí krok ke zlepšení třídění odpadů. Od dubna 2019 mohou domácnosti třídit zahradní bioodpad celoročně. Ministerstvo by však především mělo v novém zákoně o odpadech konečně od roku 2024 ukončit skládkování milionu tun kompostovatelných, biologicky rozložitelných odpadů. Technologie i investoři jsou k dispozici, chybí pouze politická vůle naplnit dvacet let platnou evropskou směrnici o skládkách.
Dalším důležitým bodem je zvýšení poplatku za skládkování s třídící slevou pro hodně třídící obce, které úspěšně motivují domácnosti k třídění nebo kompostování bioodpadů.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Vyhláška č. 210/2018, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
[2] Výzkumný projekt VaV 720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu“
[3] článek 5 směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadů viz https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj
[4] https://ec.europa.eu/clima/change/causes_cs
[5] Konkrétně článek 22, odstavec 1 rámcové směrnice EU, o odpadech požaduje: “Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2023 byl biologický odpad buď tříděn a recyklován u zdroje, nebo podléhal tříděnému sběru a nebyl směšován s ostatními druhy odpadů.”
[6] Communication from the Commission: Towards a thematic strategy on     the prevention and recycling of waste. COM(2003) 301 final, European     Commission, Brussels 2003
[7] OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Česká republika, 2018
[8] MŽP s platností od 1.1. 2018 změnilo vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kde zpřísnilo požadavek na maximální výhřevnost skládkovaného výstupu z úpravy odpadů z 8 MJ/kg upraveného odpadu na 6,5 MJ/kg navíc v sušině upraveného odpadu. Toto zpřísnění zastavilo investice do řady připravovaných technologií na úpravu směsných komunálních odpadů v ČR. Nemá totiž smysl odpad upravovat, pokud je stejně nutné většinu upravených odpadů následně spálit. Na skládkách tedy dále končí odpady bez jakékoli úpravy, včetně biologicky rozložitelných odpadů obsažených ve směsném komunálním odpadu.


Šítky aktuality: