OECD: ČR se daří skloubit ekonomický růst a pokles znečištění. Smog však stále ohrožuje zdraví

Dnes dostaneme ekologické vysvědčení po 13 letech

Dnes v poledne představí generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) [1] José Ángel Gurría premiérovi, ministrovi životního prostředí a dalším členům vlády velké hodnocení vývoje životního prostředí ČR. Zpracovali je experti OECD a jde o třetí hodnocení od našeho vstupu do této organizace v r. 1995. Předchozí hodnocení proběhlo v roce 2005. Tehdy OECD doporučila zvýšit ekologické investice [2]. Osvědčily se jak v zlepšení životní prostředí, tak v posílení ekonomiky.

Celková zpráva bude zveřejněna až na tiskové konferenci, která začíná v 13.45, ale OECD již zveřejnila zásadní shrnutí a závěry: “Česká republika pokročila v oddělení ekonomického růstu od růstu znečištění, spotřeby energie, vypouštění skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Přesto silná průmyslová základna a závislost na uhlí činí z ČR jednu z nejvíce energeticky a uhlíkově náročných ekonomik v rámci OECD. Znečištění ovzduší je stále vážné zdravotní riziko. Rozvoj směrem k udržitelnému hospodářství bude vyžadovat silnější politiku snižování závislosti na fosilních palivech a přijímání dalších cenově efektivních ekologických řešení.” [3]  

OECD upozorňuje, že se hodnocení zaměří speciálně také na aktuální problematiku odpadů, nakládání se surovinami a oběhové hospodářství.

Nové celkové hodnocení ČR ze strany OECD celkem odpovídá hodnocením ekologických organizací. Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje na to, že se naší zemi úspěšně podařilo oddělit ekonomický růst od nutnosti zvyšovat znečištění či spotřebu energie a přírodních zdrojů (zatímco ekonomika roste, znečištění i spotřebu primárních energetických a surovinových zdrojů se daří snižovat). Hnutí DUHA zároveň opakovaně varuje, že nás stále trápí smog [4], plýtvání energií a vysoká závislosti na fosilních palivech (jsme stále jeden evropských rekordmanů v emisích skleníkových plynů na obyvatele). Prosazuje konkrétně to, co OECD obecně doporučuje: zlepšení zákonů a dalších pravidel, aby se lidem lépe dýchalo, měli možnost produkovat méně odpadů a ekonomika byla soběstačnější a nezávislá na rizikových fosilních palivech.

Naše země k tomu potřebuje například:
●    novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu pro domácí čisté obnovitelné zdroje elektřiny
●    nový zákon o odpadech, který zdraží skládkování odpadů, zavede poplatek za spalování směsných komunálních odpadů a zavede třídění kuchyňských odpadů ve městech a další legislativu, která zlepší odbyt recyklátů  - aktuálně recyklujeme jen necelých 40 % komunálního odpadu, zatímco Německo je již na 60%
●    přísnější limity pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren i minimální účinnost výroby energie a odstavení zastaralých a plýtvavých elektráren (s jejich provozem nepočítá ani Státní energetická koncepce ČR) – proveditelnost nedávno prokázala odborná studie [5]
●    přísnější normy pro uhelné kotle a kamna, zpoplatnit spalování uhlí v domácnostech (tak jako je emisními povolenkami zpoplatněno uhlí spalované v teplárnách), zvýšit poplatky za těžbu uhlí a pokračovat v podpoře výměny uhelného vytápění domácností (se zpřístupněním dotací i nízkopříjmovým rodinám, rozšířením i na kamna a naopak vyřazením kotlů, kde se spaluje uhlí)  

 
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“OECD potvrzuje to, co říkáme opakovaně. Náš ekonomický rozvoj není závislý na růstu znečištění či spotřeby energie a přírodních zdrojů. Stále nás však trápí smog či vyhazování cenných surovin na skládky. Ale opakované vlny obav z ekonomických dopadů zlepšování standardů pro čistý vzduch či spotřebu energie jsou zbytečné. OECD naopak - stejně jako Hnutí DUHA - doporučuje standardy dále zlepšovat a snižovat znečištění či závislost na fosilních palivech. Prakticky to v ČR znamená rozjet novou rozumnou podporu domácích obnovitelných zdrojů energie, dál lidem možnost předcházet vzniku odpadu a lépe jej třídit, rozběhnout odstavování zastaralých uhelných elektráren a zpřísnit nároky na domácí kotle a kamna.”

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
“OECD dlouhodobě kritizuje Českou republiku za nakládání s odpady. Ani dnešní zpráva nemůže dopadnout jinak, protože nám stále chybí nový zákon o odpadech. Skládkovací poplatek patří mezi nejnižší v Evropě a míra recyklace je celoevropsky podprůměrná. Bohužel recept českých politiků zakázat k roku 2024 skládkování odpadů podle parametru výhřevnosti je špatný, protože znemožňuje nárůst recyklace po roce 2025. Potřebujeme zlepšit recyklaci, ne přesunout odpady ze skládek do spaloven. Doufejme, že zpráva OECD přinese impulz k řešení problémů a vláda se bude zabývat nejen nižším DPH na pivo, ale hlavně na výrobky z recyklátů, aby se rozhýbal recyklační průmysl.

Tuto a další tiskové zprávy najdete zde: www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:
 
Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Ivo Kropáček, odpadový expert, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:

[1] Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 35 ekonomicky velmi rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961 (zakládací dokument byl podepsán 14. prosince 1960) transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu. Česká republika je členem od 21. prosince 1995.

[2] http://www.oecd.org/env/country-reviews/oecdsaysacleanenvironmentmakesgo...

[3] https://www.oecd-ilibrary.org/environment/czech-republic-2018_9789264300...

[4] Limit Světové zdravotnické organizace (WHO) pro jemný prach PM2,5 (prachové částice menší než 2,5 mikrometru) 10 mikrogramů na metr krychlový v průměru za rok je překračován na téměř celém území ČR, s výjimkou lokalit uprostřed šumavských lesů a podobných míst. Naopak dvojnásobek vykazuje Ústecko, téměř celá Morava, ještě vyšší znečištění pak Ostravsko.