Olomouc celostátním šampionem v třídění odpadů

Hnutí DUHA představuje vítěze soutěže krajských a okresních měst ve využití komunálních odpadů.

Olomoučané vytřídili a poslali k recyklaci v letech 2010 až 2012 polovinu svých komunálních odpadů. Průzkum Hnutí DUHA, představený dnes na tiskové konferenci v Olomouci, ukázal, že ze všech krajských i okresních měst v České republice právě Olomouc nejlépe nakládá s komunálními odpady. Hlavní cenu v celostátní soutěži obdrží 1. května od Hnutí DUHA primátor města Martin Novotný [1].

I přes slabou podporu třídění a recyklace ze strany státu dokázaly bezmála polovinu svých komunálních odpadů recyklovat také Pardubice, Semily a Svitavy. Tato města ukazují různé cesty, které vedou k úspěchu.

Klíčem k vysoké míře materiálového využití odpadu je především správný tah na branku – společná vůle městských politiků, úředníků a technických služeb za přispění ekologických organizací. Právě taková motivace a příkladná spolupráce vedly k úspěchu i v Olomouci.

K dalším důležitým podmínkám jak dobře třídit a recyklovat patří:

  • nastavit správně systém třídění bioodpadu, který tvoří až 40% hmotnosti popelnic,
  • usnadnit třídění odpadu větší hustotou kontejnerů a optimální frekvencí svozu,
  • zajistit maximální odbyt vytříděným surovinám,
  • zařadit do systému soukromé výkupny odpadů, takže producenti odpadu jsou finančně motivováni na jeho třídění,
  • provádět kvalitní ekologickou výchovu a zvyšovat motivaci k třídění odpadů jak u domácnosti, tak i škol a živnostníků.

Dosáhnout 50% míru recyklace měla  - podle platného vládního nařízení o Plánu odpadového hospodářství  - nejen uvedená čtyři města, ale celá Česká republika již v roce 2010 [2]. Místo toho však dosáhla recyklace komunálních odpadů v roce 2011 jen 31% [3]. Ministr Chalupa však nepočítá ve svých plánech s dosažením vládou stanovené poloviční míry recyklace dokonce ani v roce 2020 [4]. Přitom např. belgické Vlámsko třídí a recykluje 72% svých komunálních odpadů, Německo a Rakousko kolem 60% [5]. Dosahují toho především finanční motivací - lidé platí jen za nevytříděný směsný odpad. Tento nejúčinnější existující systém vůbec však u nás používá jen 20 % obcí, a to ještě většinou málo efektivně.
Důležitější než recyklovat je však pro některá města a obce minimalizovat množství komunálního odpadu. Zatímco průměrný občan ČR vyprodukuje ročně 280 kilo netříděného odpadu, v Hustopečích nad Bečvou nebo Rozsochách na Vysočině je to jen kolem 100 kg. Tato cesta je ze všech nejvýhodnější - nejlepší odpad je žádný odpad.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„I přes slabou podporu recyklace ze strany státu dokázala města Olomouc, Pardubice, Semily a Svitavy v posledních třech letech vytřídit a recyklovat skoro dvojnásobek národního průměru. Tato města dokazují, že lze dlouhodobě třídit a recyklovat i více než polovinu komunálních odpadů.“
„Ministr životního prostředí Chalupa by měl politiku svého úřadu zaměřit na to, aby i ostatní města a obce byly takto úspěšné. Řada obcí například ani po deseti letech platnosti vládního cíle recyklovat polovinu komunálních odpadů netuší jak míru recyklace spočítat. Obcím chybí metodické vedení a odborná pomoc. Prevence a recyklace by přitom měly být prioritou jak pro využití evropských fondů, tak pro nově připravovanou legislativu. Ministr Chalupa má však priority jinde.“

Příloha: Tabulka nakládání s odpady v letech 2010-2012 v Olomouci

Poznámky:
[1] Předání proběhne 1. května ve 12 hodin na olomouckém Horním náměstí, na konci koncertu Tomáše Kočka během programu Ekologických dnů Olomouc
[2] Bod 6, Plánu odpadového hospodářství ČR, viz.: http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
[3] Zpráva o životním prostředí za rok 2011, MŽP, Praha 2012, strana 125, viz.: http://www.mzp.cz/cz/zprava_o_zivotnim_prostredi_2011
[4] Viz například první návrh Programu odpadového hospodářství ČR nebo vládou schválený Akční plán pro biomasu pro období 2012 až 2020
[5] viz data Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Municipa...

Šítky aktuality: