Otevřený dopis nevládních organizací premiéru Nečasovi

Ve věci státní garance na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, respektive posouzení Státní energetické koncepce na životní prostředí.

Praha, České Budějovice, 1. února 2013

Vážený pane premiére,

opětovně se na Vás obracíme v souvislosti s přípravou aktualizované Státní energetické koncepce ČR. Naším dopisem ze dne 19. září 2012 jsme Vás žádali, abyste nedopustil obejití zákonných požadavků a o návrhu aktualizované Státní energetické koncepce rozhodl až po zohlednění výsledků řádného procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).

Vaše vláda pak na svém jednání dne 8. listopadu 2012 schválila „předložení aktualizace Koncepce do procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), kalkulaci podrobné ekonomické analýzy a hlavní prvky energetické strategie formulované v Koncepci." Velmi nás proto znepokojuje vyjádření náměstka ministra průmyslu Ing. Pavla Šolce pro deník Insider (publikováno 29. ledna 2013), podle nějž se již připravuje garanční mechanismus pro nové bloky v jaderné elektrárně Temelín a další potřebné legislativní úpravy. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak rozpracovává dílčí opatření z koncepce, která nejen, že nebyla schválena vládou, její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí ještě ani nebylo zahájeno, ale dosud ani nebyly spočítány její ekonomické náklady.

Pane premiére, tvorba strategických koncepcí státu, jíž energetická politika bezesporu je, má svá zákonem daná pravidla a postupy. Žádáme Vás, abyste se zasadil o jejich dodržení. Považujeme za nepřípustné, aby předepsaná procedura byla redukována na pouhou formalitu bez obsahu. Rozhodnutí o jednotlivých návrzích z aktualizované Státní energetické koncepce nelze přijímat „salámovou metodou“, bez znalosti a vyhodnocení ekonomických a environmentálních dopadů koncepce jako celku. Tento dopis považujte, prosím, za otevřený.

S pozdravem

 Edvard Sequens, v.r.

Na vědomí:
Karolína Peake, místopředsedkyně vlády
Karel Schwarzenberg, 1. místopředseda vlády

Ilustrační foto: wikimedia commons
Šítky aktuality: