Politici lhali, plánovaná megaspalovna v Karviné má znečišťovat ovzduší

Plánovaná megaspalovna v Karviné by v případě realizace podstatně zhoršila ovzduší v již tak smogem sužovaném regionu. Emise spalovny přitom měly být podle úředníků a politiků kompenzovány snížením výkonu karvinské teplárny.

Nyní předložená dokumentace EIA k projektu ekologizace kotlů Teplárny Karviné [1] však se žádným snížením výkonu teplárny nepočítá.

Závěrečné stanovisko dokumentace EIA k projektu megaspalovny v Karviné [2] požaduje, aby existovala smlouva, ze které bude patrné, že „dodávka tepla z Krajského integrovaného centra bude kompenzovat ekvivalentní dodávku tepla pro síť CZT společnosti Dalkia v oblasti Karviná – Havířov.“ [3]

Také radní Novák několikrát prohlásil, že „teplo vyrobené spálením odpadu nahradí teplo, které vzniká v Teplárně Karviná. ... Sníží se objem emisí škodlivého prachu, oxidu síry, oxidu dusíku.“ [4]

Smlouvu potvrzující, že výstavbou megaspalovny v Karviné bude omezen výkon Teplárny Karviná, požadovaly také obce a ekologické organizace v průměhu Územního řízení. Absence této smlouvy byl jeden z důvodů podaných žalob.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda namísto financování předražených spaloven investovala do lepších recyklačních služeb. Ministr Chalupa by měl do nového zákona o odpadech zavést takzvanou recyklační slevu [5], která by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění – takže třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Teplárny Karviná chystají projekt na čištění emisí. S omezením svého provozu vůbec nepočítají. Nelze předpokládat, že by Teplárna chystala investici do čištění na 100 % svého výkonu a následně výkon kvůli spalovně omezovala.“

"Moravskoslezští politici by se měli přestat snažit recyklovatelné suroviny za miliony korun prohnat komínem v předražené spalovně, ale zlepšit třídění a recyklaci odpadů pro domácnosti.“

Jan Nezhyba za o.s. OPS Havířov dodal:

„Plná ekologizace kotlů vyčistí kouř karvinské Teplárny výrazně více než nahrazení části výkonu teplárny spalovnou. Spalovna měla být pouze doplňkovým zdrojem v období topné sezony (čili smogových situací) a nikdy se neuvažovalo o utlumení či omezení produkce Teplárny Karviná. Bylo by ekonomicky i ekologicky hloupé omezovat výkon teplárny se sníženými emisemi jak oxidu dusíku, tak síry a nahrazovat ho produkcí tepla ze spalovny za uvedených podmínek [6].“

Poznámky:
[1] Dokumentace EIA k posouzení vlivu na životní prostředí, viz. tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp
[2] Stanovisko EIA k megaspalovně Karviná: tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp
[3] viz strana 13 stanoviska EIA na megaspalovnu Karviná
[4] Přehled posledních omylů radního Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka:

Tvrzení radního M. Nováka

Skutečnost

„...Česká republika by tak kvůli nim [myšleno Hutí DUHA] mohla přijít o dvě miliardy korun z Evropské unie“ [1a] Peníze z EU fondů na odpadové hospodářství je možné použít buď na vybudování spalovny, nebo na zlepšení recyklace a třídění odpadů. Je nutné je však utratit do roku 2015, teprve poté by o ně ČR přišla. Nikdo to však nepředpokládá.

„plán odpadového hospodářství České republiky, stejně tak moravskoslezský, počítá se separací odpadů ve výši 50 procent.“ [2a]

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje ve své závazné části prognózuje pro rok 2020 míru separace komunálního odpadu ve výši pouze 31,3 %. [3a]
„...před samotným vydáním územního rozhodnutí probíhal proces posuzování vlivu na životní prostředí, kdy tyto námitky ze strany Sdružení Duha ...nebyly podány.“ [4a] Hnutí DUHA požadovalo zpracování podrobného biologického průzkumu již v listopadu 2009 v rámci připomínek k dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí [5a]
„...mohl by tady vyrůst projekt zcela privátní, což znamená cenu odpadu o 40 % a vyšší, než je běžná cena, kterou tento projekt kalkuluje.“ [6a] Spalovna odpadů je naprosto nenavratná investice. Žádný soukromý investor spalovnu bez dotací nepostaví. Obecně platí, že spalování odpadů je nejdražší způsob nakládání s odpady.


[1a] Radiožurnál, 24.1.2012, 9:03
[2a] Radiožurnál, Ozvěny dne,  24.1.2012, 12:10
[3a] tabulka č.1, závazné části POH MSK, strana č. 34
[4a] Radiožurnál, Ozvěny dne,  24.1.2012, 12:10
[5a] připomínky Hnutí DUHA k dispozici na požádání
[6a] Radiožurnál, 24.1.2012, 9:03

[5] Informační list Hnutí DUHA o recyklační slevě: www.hnutiduha.cz/uploads/media/recyklacni_sleva.pdf
[6] Podle dokumentace „EIA ke KIC“ Spalovna do ovzduší vypustí  0,5 tuny (500 kg) těžkých kovů (vázaných v ovzduší na jemné prachové částice PM10). K tomuto vyprodukuje 12 000 t/rok silně toxických látek zachycených ve filtračním systému spalovny. V závěru rozptylové studie je uvedeno pro těžké kovy: „Porovnáním naměřených hodnot s vypočtenými, kdy je vzato v úvahu zastoupení jednotlivých kovů v celé skupině, lze konstatovat, že navýšení imisních koncentrací proti stávajícímu stavu bude v řádu jednotek procent.“

Foto: iStock

Šítky aktuality: