Poslanci dnes projednají stav českého zemědělství

Hnutí DUHA představuje studii, jak může stát oživit krajinu, zadržet v ní vodu a chránit půdu

Dnes poslanecká sněmovna projedná Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013 [1], která dokumentuje úbytek a ohrožení zemědělské půdy. Hnutí DUHA zároveň představuje novou studii, která popisuje příčiny alarmujícího stavu a především navrhuje účinná opatření ke stažení zde http://hnutiduha.cz/publikace/krajina-potrebuje-napravu  

Za rok 2013 podle zprávy ubylo 7 400 hektarů orné půdy. Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o 290 000 hektarů, tj. 2 900 km čtverečních, což odpovídá velikosti tří okresů. Kromě výměry se snižuje také kvalita půdy nevhodnými zemědělskými postupy. Deset procent půdy je ohroženo vodní a větrnou erozí [2].

Studie Hnutí DUHA „Krajina potřebuje nápravu“ upozorňuje, že jsme od začátku padesátých do konce osmdesátých let přišli o 49 000 kilometrů mezí [3], což je víc než obvod Země. Během několika desetiletí z českých polí zmizela také většina remízků, větrolamů, malých mokřadů a dalších zelených bariér. Namísto pestré mozaiky krajinu nyní tvoří uniformní lány, a proto například voda rychleji stéká z půdy a z krajiny mizí život v podobě rozmanitých rostlin a živočichů.  

Jen napůl podařeným pokusem chránit zemědělskou půdu se stala nedávno schválená novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Zavádí sice přísnější pravidla pro zemědělské postupy a podporuje protierozní opatření, zároveň však přináší zbytečné výjimky z placení poplatků za likvidaci zemědělské půdy výstavbou a tím podporuje její další úbytek. Navíc jen díky tlaku odborníků, nevládních organizací a veřejnosti odmítli poslanci senátní verzi zákona, která by ochranu zemědělské půdy fatálně oslabila [4].

Stát by měl proto připravit konkrétní praktická opatření, která pomohou do naší krajiny vrátit zeleň, lépe zadržovat vodu a ochránit půdu: 

  • Závazné podmínky pro dotace: Stát by měl posílit takzvané podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), které musejí farmáři plnit, aby přímé podpory dostali v plné výši.
  • Větší podpora péče o krajinu: Větší část podpor Programu rozvoje venkova můžeme rovněž cíleně nasměrovat na lepší péči o krajinu, obnovu drobné zeleně nebo přírodních meandrujících toků. Důležitou prioritou musí být také ekologické zemědělství, zejména na orné půdě, kde prozatím zaostává.
  • Pružnější pravidla: Stát by měl pozměnit pravidla tak, aby lépe podporovala malé projekty nebo umožnila zemědělcům kombinovat kultury. Rigidní regule nyní brání vytváření pestřejší krajiny.

Studie zároveň slouží jako inspirace pro podobné programy. Ukazuje příběhy několika českých farmářů, kteří se sami rozhodli, že na své půdě začnou zavádět taková opatření, jež do krajiny vracejí zeleň a život, zadrží vodu nebo ochrání půdu.

Jedním z nich je i Pavel Borusík s rodinou, který na malé farmě v srdci Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko obnovuje původní krajinnou strukturu. Bezmála sedm hektarů orné půdy postupně přeměňují na sady, v nichž se bude pást i dobytek. Pěstují v nich místní staré odrůdy ovocných stromů, čímž pomáhají uchovat jihočeské kulturní dědictví. Z polních lánů tak má postupně vzniknout pestrá mozaika produkčních sadů, tůní, stromořadí a lesa. Trávu ve vznikajícím sadu kosí postupně, aby zvěř měla klid a motýli, včely nebo jiný hmyz dostatek nektaru k jídlu. Vzniká tak vzorový projekt zdravé harmonické krajiny, která bude plná života a zároveň produktivní. Plány pana Borusíka však ztěžuje slabá podpora státu.

Pavel Borusík z rodinné farmy na Třeboňsku, vytvářející vzorový model harmonické kulturní krajiny, řekl: 

Kromě zakládání vodních ploch děláme všechno z vlastních prostředků. Kdybychom získali nějakou finanční podporu, tak by to věci hodně pomohlo.

 Klára Havlová, expertka na zemědělství a potraviny z Hnutí DUHA, řekla: 

Zpráva o stavu zemědělství v roce 2013, kterou se dnes zabývají poslanci, hovoří jasnými čísly. Zemědělské půdy valem ubývá a kvalita té, která zůstává, stále klesá. Zemědělskou půdu je nezbytné začít lépe chránit. Nedávno přijatý zákon o ochraně půdy k tomu však přispěl jen napůl. Zavedl sice přísnější pravidla pro zemědělské hospodaření tak, aby půda nepodléhala erozi, ovšem podporuje další varující úbytek půdy zástavbou.“

 "Připravili jsme proto novou studii „Krajina potřebuje nápravu“ s konkrétními návrhy opatření i s příklady dobré hospodářské praxe. Představuje české farmáře, kteří se rozhodli o krajinu lépe pečovat. Každý z těchto zemědělců ukazuje, že můžeme mít prosperující venkov, kvalitní potraviny i zdravou krajinu.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=274&ct1=0

[2] Podrobnější shrnutí Zprávy o stavu zemědělství:

Mezi lety 2012 a 2013 podle zprávy ubylo 4,5 tis ha (0,1%) půdy, meziroční úbytek ZPF v roce 2013 spočíval podle ČÚZK především ve snížení výměry orné půdy o 7,4 tis. ha, což je úbytek větší cca o 0,2 tis. ha oproti roku 2012. Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o 290 tis. ha.

Kromě výměry se snižuje také kvalita půdy. Zpráva mimo jiné konstatuje, že:

  • vlivem nevhodného vztahu k zemědělské půdě se snižuje její výměra a kvalita - degradace půdy je často způsobena volbou nevhodných technologií a osevním sledem,
  • přibližně 26 % půd je postiženo nadlimitním utužením,
  • 10 % evidované výměry je ohroženo erozí - silně erozně ohrožené půdy jsou na orné půdě na 11 tis. ha, plocha mírně erozně ohrožené orné půdy je 253 tis. ha,
  • 2 088,2 tis. ha bonitované zemědělské půdy je ohroženo vodní erozí,
  • 272,0 tis. ha bonitované zemědělské půdy je ohroženo větrnou erozí,
  • zakrytí povrchu půdy nepropustným materiálem způsobuje závažné škody na životním prostředí a je nejvýznamnější formou degradace půdy - likviduje produkční potenciál půdy, přispívá k poškození biodiverzity, zvyšuje nebezpečí povodní a nedostatku vláhy, přispívá ke globálnímu oteplování; lze předpokládat, že významná část z 290 tis. ha půdy zabraných od roku 1966 je zakrytá

[3] Zámečník, V.: Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha 2013.

[4] Viz přehled novely zákona a ochraně zemědělské půdy: http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2015/02/Infolist_ZPF_final.pdf

Příloha:

Studie Krajina potřebuje nápravu - Jak může stát konkrétními cílenými programy oživit krajinu, lépe v ní zadržovat vodu a chránit ornou půdu (PDF)

 

Šítky aktuality: