Slíbili snadnější třídění, ale chtějí pálit odpadky

Hnutí DUHA připomíná ČSSD její recyklační plány
Hnutí DUHA dnes přišlo před Lidový dům připomenout sociálním demokratům konkrétní sliby, které dali občanům: že zákonem usnadní českým rodinám recyklaci a nebudou sypat peníze daňových poplatníků do megaspaloven odpadků.

„Po vzoru dalších zemí zavedeme do legislativy pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: bioodpad, papír, plasty a sklo“, anoncovala ČSSD v programu před volbami v roce 2006 [1]. Obdobně Jiří Paroubek před půldruhým rokem ve společném prohlášení s Hnutím DUHA řekl, že „[n]ový odpadový zákon by určitě měl zahrnovat pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: biologicky rozložitelný odpad, papír, plasty a sklo.“ [2] Podobný bod je součástí zákona například na Slovensku nebo v Rakousku.

Ale sociálně demokratická hejtmanství loni prohlásila, že taková klauzule „není přijatelná“ [3].

Jiří Paroubek také plánoval, že „ kraje vedené ČSSD budou pracovat s městy a obcemi na zavedení spravedlivých poplatků za svoz odpadů: kdo třídí měl by platit méně než ten, kdo sype vše do popelnice“ [2]. Obdobný princip už nyní provozuje řada českých radnic. Ale sociálně demokratická Asociace krajů posléze namítala, že: „Je zavádějící ... vnucovat poplatky ... podle toho, kolik vytřídí odpadů“ [3].

ČSSD měla dále v plánu, že peníze z evropských fondů zaměří na vylepšování recyklace. „Nepodpoříme výstavbu nových spaloven odpadů z veřejných zdrojů“, řekla v předvolebním manifestu [1]. Předseda strany to později potvrdil: „ČSSD trvá na svém rozhodnutí, že nepodpoří výstavbu nových spaloven směsných komunálních odpadů a nebude na ně vynakládat veřejné prostředky.“ [2]

Přesto o několik měsíců později kraje požadovaly miliardy korun na nepopulární spalovny: státní „podpora musí být umožněna zejména z evropských prostředků.“ [3]

  • Přečtěte si, co ČSSD slíbila a jak je to ve skutečnosti (pdf, 88 kB)

Popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to má průměrná domácnost přes sto metrů daleko. Zbytky z kuchyní a zahrad, které tvoří zhruba polovinu odpadů, lze třídit jen v několika málo městech a obcích. Proto míra recyklace u nás stagnuje pod 20 % – zatímco v sousedním Německu nebo Rakousku už překročili padesátiprocentní hranici. Některá krajská hejtmanství chtějí udržet nízkou recyklaci a namísto toho prosazují miliardové projekty spaloven, které se setkávají s odporem veřejného mínění.

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Dnes jsme přišli sociálním demokratům přátelsky připomenout záměry, kterými chtěli občanům usnadnit třídění a neutápět veřejné peníze ve zbytečných megaspalovnách odpadků. Zřejmě na své sliby zapomněli. Sociálně demokratická hejtmanství totiž lobbují proti novému zákonu o odpadech, který by lidem usnadnil třídění odpadu a podpořil recyklaci, a naopak požadují od státu miliardy na stavbu nepopulárních spaloven. Nový odpadový zákon musí zajistit, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné.“

„ČSSD ve svém předvolebním programu před čtyřmi lety slibovala podporu snadnějšího třídění odpadu v zákoně o odpadech. Jiří Paroubek to dokonce potvrdil ve společném prohlášení s Hnutím DUHA. Ale sociálnědemokratická hejtmanství stranické plány ignorují a lobbují přímo proti nim.“
podívejte se na fotky z této akce

Poznámky:

[1] Zelený manifest – 8 šancí pro život, ČSSD, 2006

[2] Společné prohlášení ČSSD a Hnutí DUHA „Lepší recyklace, větší prosperita“ , 28.8. 2008

[3] Závěry z jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství dne 11. března 2009 >>

Sliby ČSSD a realita
Sliby ČSSD  Realita Míra recyklace a kompostování komunálního odpadu postupně stoupne na 50 %, tedy současnou úroveň Německa. [1], [2]

 „I kdyby obyvatelé ČR dokázali vytřídit veškeré materiálově využitelné složky
obsažené v KO obcí, míra materiálového využití KO by stejně nepřesáhla 30 %.“ [4]

 „Nepodpoříme výstavbu nových spaloven odpadů z veřejných zdrojů [1] a nebude na ně vynakládat veřejné prostředky“ [2]

„Obce a kraje se shodly na jednoznačné podpoře moderních způsobů nakládání s odpady, především podpoře technologií energetického využití směsných komunálních odpadů (spaloven, pozn. Hnutí DUHA). Tato podpora musí být umožněna zejména z evropských prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013.“ [3]
 „Po vzoru dalších zemí zavedeme do legislativy pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: bioodpad, papír, plasty a sklo.“ [1]  „...není přijatelná např. paušální povinnost všech obcí na zavedení sběru šesti různých tříděných složek odpadů (plast, papír, sklo, kov, nápojové kartony, bioodpad)...“ [3]  Kraje vedené ČSSD vytvoří recyklační fondy na projekty, jež domácnostem usnadní třídění odpadu (svážení tříděného sběru včetně kuchyňských odpadů přímo od domu, rozdělování domácích a komunitních kompostérů domácnostem) [2]

Fondy na projekty z odpadového hospodářství měla vytvořena řada krajů ještě před tím, než ji začala vést sociální demokracie. Ale pouze Kraj Vysočina podporuje cíleně projekty na předcházení vzniku odpadů, nebo na nakládání s bioodpady.
  Nový odpadový zákon ... musí zvýšit současné poplatky za skládkování a rozšířit je také na spalování komunálních odpadů, aby motivovaly k větší recyklaci. [2]Sociální demokraté se k rozšíření poplatků za skládkování i na spalování komunálních odpadů, poté co vedou krajské úřady, nehlásí. Naopak nechávají za sebe hovořit zástupce stávajících spaloven komunálních odpadů v Liberci nebo Brně.  „Zvážíme zavedení zálohového systému na lahve, aby ubylo odpadních plastových obalů po ulicích i na skládkách, obdobný systému německému“ [1] Svaz měst a obcí společně se sociálně demokratickými hejtmanstvími odmítají zálohování lahví. [5]
Zdroje:
[1] Zelený manifest – 8 šancí pro život, ČSSD, 2006, strana 25
[2] Společné prohlášení ČSSD a Hnutí DUHA „Lepší recyklace, větší prosperita“, 28.8. 2008
[3] Závěry z jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady AKČR pro životní prostředí a
zemědělství dne 11. března 2009, viz.:
http://www.asociacekraju.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450022&id=152272
[4] strana 71 Analytické části společného dokumentu svazu měst a obcí nazvaného „Startegie
rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR“
[5] strana 100 Návrhové části „Startegie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR“,
červen 2008