Spalování uhlí v EU a USA kleslo nejvíce v historii, nahrazují jej slunce a plyn. Česko otálí

Česká uhelná komise by neměla globální trendy ignorovat

O 24 % se v roce 2019 se propadla výroba elektřiny z uhlí v EU, v USA o 16 % [1]. Ukázal to právě zveřejněný globální přehled o vývoji energetiky (Global Electricity Review) renomované společnosti Sandbag (Ember). V případě EU se uhlí dlouhodobě propadá ve prospěch větrných a fotovoltaických elektráren, zemní plyn stagnuje. V USA je naopak plyn hlavní náhradou, ale i zde masivně rostou obnovitelné zdroje.

Global Electricity Review najdete na https://ember-climate.org/project/global-power-2020/.

Česká Republika však za těmito trendy zásadně zaostává. Výroba elektřiny z domácích čistých zdrojů obnovitelné energie stagnuje [2], staré uhelné elektrárny jsou udržovány v provozu a firmy v nich utápí miliardy nebo se snaží získat výjimky z limitů na ochranu zdraví [3]. Podle Hnutí DUHA a Greenpeace by česká Uhelná komise neměla ignorovat trendy v EU a USA a navrhnout co nejrychlejší konec útlum spalování uhlí a co nejbližší termín úplného konce uhlí.

Uhelná energetika poklesla i v Indii, v roce 2019 o 3 %. V Číně naopak výroba energie z uhlí roste. Jenže Čína zároveň vede v rychlosti výstavby obnovitelných zdrojů - přestože v roce 2019 rostla pomaleji než v některých předchozích letech, zvýšila se i tak o 86 TWh, což je stejně jako činí kompletní hrubá výroba elektřiny v ČR - a připravuje se na budoucí odklon od uhlí [1].

Všechny uhelné elektrárny v ČR je možné odstavit postupně do roku 2030, pokud stát podpoří rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů. Podrobné modelování elektrizační soustavy stimulující chod v 15minutových intervalech ukázalo, že by za takových podmínek soustava fungovala a nedošlo by k ohrožení dodávek elektřiny [4].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA a zástupce ekologických organizací Zeleného kruhu v Uhelné komisi, k tomu řekl: 
“Trumpovy USA snížily loni výrobu energie z uhlí nejvíce v historii. V EU okolo nás padá uhlí ještě rychleji a státy rozhodují o rychlém zavírání uhelných elektráren, které stejně rychle nahrazují větrné turbíny a fotovoltaické panely. Čína sice stále staví nové uhelné bloky, ale zároveň poráží celý svět v rychlosti rozvoje obnovitelných zdrojů a připravuje se tak na budoucí odklon od uhlí. V ČR stát blokuje rozvoj obnovitelných zdrojů a otálí v otázce rychlého útlumu uhlí. Uhelná komise nesmí ignorovat trendy, jediné zodpovědné doporučení je rychlý útlum a brzký konec uhlí, provázený zejména rozvojem obnovitelných zdrojů.” 

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://ember-climate.org/project/global-power-2020/ 
[2] Zpráva o životním prostředí ČR 2018 uvádí, že množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů - které by mohly nahrazovat fosilní paliva a snižovat tak emise - už šestým rokem stagnuje. https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/OPZPUR-Zprava_ZP_CR_2018_20200207.pdf 
[3] https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/treti-vlna-ekologizace-elektraren-probiha.-do-zlepseni-parametru-cez-investuje-odhadem-az-10-miliard-korun-81198
[4] http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.pdf