Stanovisko Hnutí DUHA k Lesnické výzvě: Dotace mají vést k přeměně lesů na udržitelné a ne k návratu k lesnictví závislému na stálé státní podpoře

Dnes představená Lesnická výzva [1] českých lesnických organizací a vlastníků žádá o rychlé řešení krizového stavu lesů. Výzva obsahuje i klíčové požadavky pro přirozenou obnovu s cílem druhově a věkově pestrých porostů, které budou odolnější vůči klimatickým změnám. Lesnické organizace vyzývají ke snížení stavů spárkaté zvěře tak, aby neohrožovala obnovu lesů. Hnutí DUHA podporuje tyto i řadu dalších ve výzvě obsažených návrhů, zároveň ale upozorňuje, že některé důležité kroky pro pomoc našim lesům ve výzvě chybí. Konsorcium projektu „Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech“ financovaný TA ČR tuto iniciativu vítá a zároveň upozorňuje na potřebu dalších změn.

Ekologická organizace zároveň upozorňuje, že ve výzvě nejsou pojmenované opravdové příčiny současné krize lesů: nemůže za ni primárně změna klimatu, ale hospodářství orientované na rychlý zisk, které je mnohem rizikovější než přírodě blízké způsoby lesnictví [2].

Mezi návrhy změn legislativy ve výzvě chybí odstranění bariér, které brání obnově pestrých, věkově i prostorově rozmanitých a tudíž odolnějších lesů a většímu uplatnění přirozeného zmlazení dřevin. Ve výzvě rovněž chybí požadavek na omezení úmyslných holosečí, které degradují lesní půdu s negativními důsledky pro následné porosty i vytvoření prostoru pro uplatnění jiných hospodářských postupů, než jsou ty holosečné. Výzva také nezmiňuje naléhavou potřebu urychleně přeměňovat dosud kůrovcem nenapadené smrkové lesy, včetně těch ještě mladých, na lesy smíšené. Výzva se vůbec nevěnuje chráněným územím, kde je potřeba zvolit jiný přístup a kde pro zachování vzácné přírody není možné připustit například holosečné kácení. Zdravé přírodě blízké lesy jsou zároveň i nejproduktivnější a z dlouhodobějšího hlediska nevyžadují podporu.
Velký důraz výzva klade na zvýšení finanční podpory pro vlastníky lesů. Přestože podpora je skutečně potřeba, podmínky jejího poskytnutí je nezbytné nastavit tak, aby nedošlo k opakování chyb, které vyústily v nynější krizi lesů. Z dnešního pohledu je třeba za jednoznačnou chybu vnímat pěstování jehličnatých porostů na nevhodných stanovištích nebo obhospodařovaných nevhodným holosečným způsobem. Naopak potřebné by bylo začít pěstovat druhově i věkově pestré lesy, které již ve střednědobém výhledu přinesou více sociálních, ekologických a ekonomických přínosů, než stejnověké rizikové porosty.

Zvláště problematický je požadavek výzvy na „rychlou“ umělou výsadbu nových lesů. To je v přímém rozporu se snahou, aby budoucí lesy byly věkově a strukturně rozrůzněné. K obnově holin je zapotřebí využít takzvané přípravné dřeviny, mezi něž patří bříza, jeřáb či olše. Postupné dosazování cílových dřevin do přípravných porostů zajistí věkovou a prostorovou diferenciaci a tím i větší odolnost budoucích lesů.

Hnutí DUHA zpracovalo k Lesnické výzvě stanovisko [3], které zmiňuje i některá zásadní řešení [4], jež připravilo spolu s akademiky a přírodě blízce hospodařícími lesníky a předložilo vládě už loni v červnu. Vláda tato klíčová řešení přesto stále pomíjí. 
 
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
„Pokud bude dávat stát peníze vlastníkům a správcům lesů na umělé zalesňování holin smrkem nebo jinými nevhodnými způsoby, tak se kalamity budou i v budoucnu zase opakovat A nás všechny to nebude stát jen další a další peníze, ale i zdraví našich lesů a našeho okolí.“

„Pokud bude stát dávat dotace, které usnadní jinak zcela rizikové zalesňování smrkem, stane se lesnictví sektorem závislým na státní podpoře a ještě k tomu kolem sebe stále uvidíme chřadnoucí lesy. My ale potřebujeme lesy ekonomicky i ekologicky odolné, přičemž přesně zacílené a podmíněné dotace jsou cestou, jak se k nim dostat.“

Tento i další komentáře a tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.lesnickavyzva.cz
[2] Výzva uvádí jako primární a jedinou příčinu krize našich lesů klimatické změny – sucho a vyšší teploty. Ty jsou však spíše akcelerátorem a jsou sice hlavní, ale nikoliv jedinou příčinou plošného hynutí lesů. Primární příčinou hynutí lesů je historická výsadba smrků v nižších a středních polohách i pahorkatinách v místech, kde se přirozeně nevyskytoval a také pěstování borovice nevhodnými způsoby. Další příčinou jsou dlouhodobě neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře, která v mnoha oblastech spase většinu přirozeného zmlazení listnáčů a jedle a zničí nebo vážně poškodí většinu výsadeb těchto dřevin, takže již několik desetiletí snižuje úspěšnost pěstování smíšených lesů.
[3] Stanovisko Hnutí DUHA k Lesnické výzvě
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/prilohy/2019/02/stanovisko_h...
[4] http://zachranmelesy.cz/balicek

---

Tato tisková zpráva byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Podpořeno projektem „Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech“. Tisková zpráva reprezentuje výhradně stanovisko svých autorů a to nelze směšovat se stanoviskem donora.

 

logo TAČR

Šítky aktuality: