Stráský nechce na Šumavě zahraniční turisty

Vyplývá to ze zápisu z porady vedení správy národního parku, který získalo Hnutí DUHA. Doslova se v něm uvádí: „bude zaslán dopis ministrovi, že ředitel Správy nesouhlasí se získáním diplomu“ [1]. Ministerstvo pak skutečně vyslání svých zástupců na jednání komise zrušilo.

Evropský diplom uděluje Rada Evropy. Dostávají jej pouze dobře spravované národní parky či rezervace s prvotřídními přírodními hodnotami [3]. Jde o prestižní ocenění, které láká turisty.

Právě v pondělí měla ve Štrasburku komise expertů [2] rozhodovat, zda doporučí udělit diplom také šumavskému národnímu parku.

Z doporučení mezinárodních expertů, které Rada Evropy na Šumavu vyslala, přitom vyplývá, že Šumava měla šanci prestižní ocenění získat [3]. Měli však dvě podmínky. Ministr životního prostředí a ředitel parku by museli slíbit, že:

  • Schválí plán péče o národní park na příštích deset let. Přitom zajistí souvislou zonaci národního parku, jež se stane součástí plánu péče a kterou vyjednají a nechají schválit obcemi.
  • Budou směřovat k tomu, aby přinejmenším 40 % národního parku bylo ponecháno přírodě, a získají pro tento cíl podporu obcí.

Kromě podmínek udělení Diplomu obdrží český park také několik doporučení. Jedním z nich je, aby podpořil jiné řešení dopravy v oblasti Smrčiny než výstavbu lanovky [3].

Experti rovněž pochválili kroky, které národní park udělal v posledních několika letech. Varovali však před politickými zásahy do správy parku [4].

Národní park Bavorský les na německé straně Šumavy stejné ocenění získal poprvé v roce 1986 a od té doby jej udržel.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Jedním slovem: umanutost. Ředitel Stráský raději Šumavu připraví o prestižní ocenění, které by sem navíc přitáhlo turisty, než aby se o správě parku bavil s vědci a evropskými odborníky. Nejenže je to strašná ostuda evropského formátu. Především škodí Šumavě a místním obcím. Ještě jsem neslyšel o jediném řediteli národního parku, který by chtěl záměrně pošlapat dobrou značku místa, které má svěřeno.“

„Ministr Chalupa by měl okamžitě zjednat pořádek. Jana Stráského jmenoval on, a pokud nový ředitel poškozuje pověst i zájmy Šumavy, je to také ministrova odpovědnost. Tomáš Chalupa dokonce k mezinárodní ostudě zásadním dílem pomohl – nevyslat žádného zástupce státu na jednání o našem parku ve Štrasburku je nevídaný krok. Asi mu poškozování dobrého jména šumavského parku vyhovuje.“
Poznámky:

[1] Zápis z jednání Porady vedení NP Šumava ze dne 21.února 2011

[2] the Group of Specialists European Diploma of Protected Areas

[3]
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1749661&Site=DG4-Nature&BackColor...
Závěry expertního posouzení s návrhem doporučení jsou na str. 13 a 14.

[4] V posudku je řada postřehů a doporučení mezinárodních expertů, například:

  • „Šumava…je unikátní lesní zóna ve středu Evropy…zaslouží účinnou ochranu a společné úsilí českých i německých úřadů.“
  • „Situace se v posledních pěti letech významně zlepšila a správa parku stanovila jasný směr budoucnosti parku. Správě parku a českým úřadům je třeba pogratulovat za jejich úsilí, zejména za rozvoj výjimečné spolupráce se sousedním národním parkem Bavorský les. Nicméně současné politické klima na místní i národní úrovni není dostatečnou zárukou dlouhodobé péče o národní park a ochranu jeho mimořádných hodnot…“
  • „Měli jsme možnost setkat se představiteli různých zájmových skupin a zejména s regionálními a místními politiky, často silnými oponenty parku a jeho současného směřování. Bohužel jsme opakovaně pozorovali pokračující trend přenášet zodpovědnost za všechny místní problémy a nedostatky na národní park a jeho správu.“
  • „Místní představitelé si stěžovali na koncepci parku: ‘divočina zasahuje do zón, kde by neměla být’, ačkoli divoká příroda je klíčovým prvkem pro atraktivitu celé oblasti.“
  • „Návštěvníci parku mají k dispozici poměrně husté sítě dobře značených turistických cest a cyklostezek.“
  • „Boj s kůrovcem na velkých plochách uprostřed národního parku je dopředu ztracený boj s velmi nízkou efektivitou. Výsledkem bude jen prodloužení stavu, ale nepomůže ‚záchraně‘ lesů, jak tvrdí oponenti správy parku. Mnohem smysluplnější je zajistit návštěvníkům parku spolehlivé informace o přírodních procesech a brát je na místa, kde probíhá obnova lesů 5, 10 nebo 20 let po masivním napadení kůrovcem.“

Expertní posudek obsahuje také doporučení, jak reorganizovat zonaci parku:

  • První, jádrová zóna parku musí být scelena do několika kompaktních bloků (méně než deseti) s jasnými pravidly – v zásadě ponechání přírodě bez zásahů člověka. Ta musí být zajištěna na nejméně 20-30 let. Mírné odchylky lze přijmout pouze po projednání s vědeckou radou parku.
  • Rozšíření první zóny by mělo být významně urychleno tak, aby do 3-5 let pokrývala 30-40 % rozlohy parku.