TK: Účastníci blokády o nelidském jednání policie

Nelidské počínání policistů na Šumavě, které před několika dny kritizoval i Český helsinský výbor, nadále pokračuje. Pro lidi, kteří zažili protiprávní jednání ze strany policie, zřídil Ekologický právní servis (EPS) „schránku důvěry“. [1] Někteří z postižených blokádníků se rozhodli upozornit na brutální zákroky i svým osobním svědectvím na dnešní tiskové konferenci. Upozornili také, že policisté zákroky nezvládají a nechávají dřevorubce kácet stromy mezi lidi.

EPS ve spolupráci s postiženými lidmi podali již několik trestních oznámení. [2] Společně s Hnutím DUHA pak EPS žádá okamžité odvolání velitele zásahu na Šumavě i krajského policejního ředitele. Zároveň spustili webovou stránku http://www.sumavapro.cz/vyzva-policejnimu-prezidentovi/, kde k tomu mohou policejního prezidenta vyzvat i další občané.

Zástupkyně ředitelky Českého helsinského výboru Monika Bunžová na konferenci znovu zopakovala stanovisko lidskoprávní organizace, která v neděli uvedla ve svém prohlášení k situaci na Šumavě, že „Některé zásahy nenesou jen znaky nepřiměřeného zákroku, ale vzbuzují podezření na nelidské či ponižující zacházení, tak jak je mají na mysli článek 1 mezinárodní Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která je pro ČR závazná, a ustanovení § 149 českého trestního zákoníku, který upravuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení. ČHV žádá všechny příslušné orgány, aby okamžitě zjednaly nápravu.“ [3]

Alexandru Mateáskovou dle její výpovědi policisté uráželi sexistickými poznámkami, vyhrožovali, že jí uřežou ruce, škrtili jí oblečením, nasadili jí pouta, i když se nebránila. Při odnášení ji pak nechali za pouta viset a záměrně jí cestou pokládali do louží s vodou.

Jiří Guth, předseda krajské organizace Strany zelených, vypovídal o zvlášť neadekvátním počínání při jeho zadržení, kdy ho policisté tahali blátem a dlouho byl položen tak, že měl v bahně obličej bez možnosti změnit polohu.

Svou výpověď na tiskové konferenci poskytl také docent Martin Konvička z Přírodovědecké fakulty Jihočeské university, který byl rovněž policií zadržen.

PhDr. Jaromír Beneš, PhD, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské university řekl:
„Slyším od svých studentů o tom, jak se k nim policisté chovají, třeba o případu, kdy nejprve vykázali člověka s kamerou, pak posunuli pásku, aby na ně nebylo vidět, a pak jednoho z protestujících normálně mučili, zbytečně mu působili nadměrnou bolest, dusili ho, sypali mu mravence za krk. Já musím říci, že jsem jako učitel i občan konsternován, jakým způsobem zachází policie s našimi studenty, a nejen s nimi.“   

Markéta Cooiman z Ekologického právního servisu řekla:
„Příslušníci policie během zákroků proti lidem blokujícím kácení v Národním parku Šumava nepochopitelně dávají přednost řešení domnělých [4] přestupků před ochranou lidských životů. Místo toho, aby nejprve zamezili kácení stromů v přítomnosti jiných lidí i policistů samotných, věnují se pouze vykazování účastníků blokády. Zásahy policie jsou v některých případech navíc i zjevně nepřiměřené [5]. I přesto, že účastníci blokády nekladou aktivní odpor, dochází k fyzickým újmám, například k pohmožděninám zápěstí, hrudníku, otřesu mozku, ale i k psychickým újmám v důsledku hrubého a nedůstojného zacházení při vlečení po zemi lesním podrostem, slovním vyjadřování policistů, vyhrožováním."
„Je třeba zároveň upozornit na to, že příslušníci Policie ČR svým jednáním prakticky napomáhají v nezákonném a nevratném zásahu do chráněných ekosystémů.“

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Dosazenému vedení parku chybí odborné i právní argumenty, tak nastoupila hrubá síla. Trvají velkolepé manévry desítek policistů z celé republiky, na které jdou každý den sta tisíce korun, stejně jako na parkem najatou PR agenturu. Tady přece nejde jen o pokácení několika tisíc stromů v srdci národního parku. Je to provokativně předvedený důkaz, že národní park teď patří lidem, kteří si mohou dělat, co chtějí, bez ohledu na zákony. Ale policie nemůže měřit dvojím metrem. Někteří členové policejních jednotek si navíc vybíjejí vlastní agresivitu hraničící s týráním na účastnících protestu, kteří se aktivně nebrání. Proto jsme dnes společně s Ekologickým právním servisem vyzvali policejního prezidenta Lessyho, aby okamžitě odvolal krajského policejního ředitele a vedoucího zásahů, kteří jsou za neadekvátní použití policejních jednotek a nezvládnutí průběhu zásahu zodpovědní. Na webových stránkách www.sumavapro.cz mohou tuto výzvu podpořit další občané.“

Poznámky:

[1] Schránka důvěry policejni.zasah@gmail.com eviduje od spuštění v neděli 7. srpna 2011 deset unikátních stížností a několik dalších podpůrných svědectví.

[2] Přehled dosud uskutečněných právních kroků Ekologického právního servisu je možné nalézt na http://www.eps.cz/cz2293317tz/tiskove-zpravy/

[3] Celé znění stanoviska Českého helsinského výboru najdete na http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2011080701

[4] Vzhledem k tomu, že Správa národního parku Šumava nedisponuje příslušnými povoleními k těžbě dřeva v NP – výjimkami podle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – a posouzením vlivů na soustavu chráněných území Natura 2000, dochází v lokalitě Ptačí potok k nelegálnímu kácení lesních porostů.
Účastníci blokády se tak přestupku podle § 20 odst. 1 písm. i) lesního zákona, kterým zasahující policisté argumentují, vůbec nemohou dopustit.
Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o přestupcích 200/1990 Sb. není přestupkem jednání, jímž někdo odvrací „nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.“
Nejsou tedy dány zákonné důvody pro vykázání a zajištění podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ani pro další postupy, které Policie ČR na místě používá.

[5] Nepřiměřené zákroky policistů jsou tedy v rozporu s ustanovením § 11 a § 53 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

§ 11
Přiměřenost postupu

Policista a zaměstnanec policie jsou povinni
a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma,
b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,
c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.

§53 odst. 5:
(5) Policista při použití donucovacího prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.