Ukončí ministr Brabec neúspěšné plány ODS na financování spaloven z evropských fondů?

Aktuální odmítavé stanovisko EU nepřekvapuje, Brusel po léta opakuje, že české spalovny nepodpoří.

Aktuální negativní stanovisko Evropské komise k podpoře českých spaloven [1] není žádným překvapením. Poslední, dosud nejtvrdší pozice Komise k novému Operačnímu programu životní prostředí (OPŽP) na léta 2013 - 2020 o spalovnách uvádí: „Není důvod pro podporu velkých a nákladných spaloven odpadů…tyto investice by neměly být podporovány z OPŽP“ [2].

Evropská unie trvale opakuje, že nebude podporovat spalovny, ale vyšší recyklaci a snížení produkce odpadů. Dosavadní vedení ministerstva životního prostředí z ODS a KDU-ČSL se však léta snažilo o opak. ČR tak s nejvyšší pravděpodobností ztratí 4,5 miliardy z evropských fondů [3]. Poučí se nový ministr Richard Brabec (ANO), který prohlašuje využití eurofondů za svou prioritu, ze špatné sázky na spalovny, a požádá o peníze pro prevenci a recyklaci?

Dosavadní OPŽP 2007 - 2013 plánoval podpořit nové spalovny komunálních odpadů částkou 4,5 miliardy korun. Žádný z projektů spaloven v Karviné, Mostu ani Chotíkově u Plzně však dotaci nezískal. MŽP bude nyní mít obrovské potíže zablokované peníze utratit na projekty zlepšující recyklaci odpadů - prostředky je totiž nutné utratit nejpozději do konce roku 2015.

Ministr Tomáš Chalupa (ODS) se pokusil 3,6 miliard z nevyčerpaných prostředků určených na zlepšení odpadového hospodářství přesunout na stavbu pražského metra v městské části, v níž byl starostou [4]. Evropská Komise však tento přesun odmítla.

Bohužel se zdá, že MŽP se z této situace nepoučilo a dál trvá na dotacích pro spalovny odpadků v nyní připravovaném OPŽP na léta 2014 - 2020 [5]. V novém návrhu OPŽP a Dohodě o partnerství na nové programové období 2014 – 2020 se stále počítá s jejich finanční podporou z evropských fondů.

Rekapitulace dosavadních pozic Evropské komise:

Září 2011
Evropská komise i Evropský parlament schválily coby základní politiku, která má řídit nakládání s přírodními i druhotnými surovinami v EU, tzv. Roadmap for a Resource Efficient Europe [6]. V této politice je explicitně uvedeno, že má být dosažena vysoká míra recyklace, spalování připadá v úvahu pouze pro nerecyklovatelné materiály a skládkování má být eliminováno [7]. Navíc je velmi důležité, že stejný dokument výslovně říká, že peníze z evropských fondů půjdou pouze na schválené priority, tedy snižování produkce odpadů opakované použití a recyklaci [8].

Srpen 2012
Naprosto přehodnotit své plány v nakládání s komunálními odpady musí česká vláda, pokud bude chtít čerpat z evropských fondů, sdělia v hodnotící zprávě Evropská komise [9]. Komise dále varuje před zbytečně naddimenzovanou kapacitou plánovaných obřích spaloven komunálního odpadu.

Listopad 2012
V pozici Evropské komise k přípravě Partnerské smlouvy s Českou republikou a programování [10] stojí, že očekává podporu investic v souladu s odpadovou hierarchií [11].

Prosinec 2012
Evropský účetní dvůr podrobil rozdělování evropskách dotací na odpadové projekty značné kritice. Navrhuje členským státům zvýšit poplatky za skládkování odpadů, podporovat prevenci vzniku odpadů, motivovat veřejnost k snažšímu třídění odpadů (především bioodpadů) a zajistit dotřídění směsných odpadů [12].

Říjen 2013
Protože ČR stále požaduje financování spaloven v OPŽP 2014-2020, což stojí i v návrhu Partnerské smlouvy, Evropská komise svou formulaci oproti roku 2012 přitvrdila, když uvedla, že spalovat je možné pouze nerecyklovatelné odpady a projektů by tedy mělo být malé množství [13].

Listopad 2013
Byl schálen dlouho připravovaný sedmý environmentální akční program Evropské unie [14], kde v bodě 40 opět stojí, že spalovny by měly spalovat pouze nerecyklovatelné odpady [15].

Leden 2014
V připomínkách Evropské Komise k 4. verzi návrhu OPŽP 2014 - 2020, v bodě 46 už přímo stojí „Spalovny by neměly být podporovány z OPŽP 2014-2020“ [1].

Spalovny by neměly být podporovány z eurofondů, přednost má mít snižování produkce odpadů a recyklace, opakuje Evropská komise stále dokola. Jak na to zareaguje ministr Brabec?

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Evropská unie vytrvale vzkazuje do Prahy, že chce především množství odpadů snižovat a odpady recyklovat. Poslední ministři životního prostředí z ODS a KDU však sázeli na veřejností odmítané spalovny odpadků a žádali Brusel o peníze na jejich výstavbu. Jejich špatná politika nemohla vést k ničemu jinému než ke ztrátě miliard z evropských fondů.“

„Ministr Brabec, který prohlašuje využití nový eurofondů za svou prioritu, by se měl z této situace poučit a v právě připravovaném Operačním programu životní prostředí na léta 2014 - 2020 žádat peníze pro prevenci a recyklaci. Evropská komise to řekla nyní zcela jasně – na spalovny peníze do ČR nepošleme.“

Poznámky:
[1] http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/ek-neda-penize-na-vystavbu-spalov...
[2] Preliminary observations on the draft version of the Operational programme Environment, leden 2014.
V bodě 46 stojí: „Waste incineration: According to the latest discussion with the Czech authorities, there is no clear strategy including the number of the incinerators actually needed in short or long-term perspective. Therefore,  there is no justification of large and costly waste incinerators. On the top, the higher levels of the waste hierarchy of the WFD should be supported from the EU funds. In order to avoid 'lock-in' situation leading to burning of waste which discourages waste prevention and recycling (as also reminded during the meeting between Commissioner Potočnik and Minister of the Environment in January), this investments should not be supported from the OPE.“
Překlad: „Spalování odpadu: Podle posledního jednání s českými úřady, nemá ČR žádnou jasnou strategii, která by řekla, kolik spaloven nyní potřebuje v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Není důvod pro podporu velkých a nákladných spaloven odpadů. Navíc by z EU fondů měly být podporovány vyšší stupně odpadové hierarchie z rámcové směrnice o odpadech. Aby se předešlo zablokování v situaci, kdy spalování odpadů odrazuje od prevence a recyklace odpadů (jak bylo zmíněno během setkání mezi komisařem Potočnikem a ministrem životního prostředí v lednu), neměly by tyto investice být podporovány z OPŽP."
[3] Tři projekty spaloven požadovaly tuto podporu z OPŽP 2007-2013: Karviná: 2,6 miliardy Kč, Most: 1,1 miliardy Kč, Chotíkov u Plzně: 0,8 miliardy Kč. Celkem: 4,5 miliardy Kč
[4] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 19. 4. 2013 s názvem „Věnuje ministr Chalupa tunelářům 3,7 miliardy?“, http://www.hnutiduha.cz/aktualne/venuje-ministr-chalupa-tunelarum-37-mil...
[5] Verze 4 OPŽP na roky 2014 - 2020
[6] http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf
[7] „Energy recovery is limited to non recyclable materials, landfilling is virtually eliminated and high quality recycling is ensured." Překlad: “Výroba energie z odpadu (spalování) je limitováno pro nerecyklovatelné materiály, skládkování je virtuálně eliminováno a vysoká míra recyklace je zajištena.“
[8] „The Commission will: ... ensure that public funding from the EU budget gives priority to activities higher up the  waste  hierarchy...“ Překlad: “Evropská komise … zajistí, že veřejné prostředky z rozpočtu EU budou použity na prioritní aktivity z počátku odpadové hierarchie...”
[9] Celá hodnotící zpráva Evropské komise je ke stažení na http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf
[10] Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in the CZECH REPUBLIC for the period 2014-2020, http://www.mmr.cz/getmedia/3713c32b-22cd-4721-90de-d9ee7290e39d/Position...
[11] „Investments in solid waste management, in line with the waste management hierarchy.“ Překlad: “Investice do odpadového hospodářství budou v souladu s odpadovou hierarchií.”
[12] http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_CS.PDF
[13] „The PA is not sufficiently focused on the first steps of the waste hierarchy: prevention, reuse and recycling/composting. ... energy recovery should be limited to nonrecyclable waste (and therefore limited to few installations) and landfilling should be progressively phased out.“ Překlad: “Partnerská smlouva se dostatečně nevěnuje hlavním krokům odpadové hierarchie: prevenci, opakovanému použití a recyklaci/kompostování… výroba energie z odpadu (spalování) by měla složit pouze pro nerecyklovatelné odpady (takže by mělo být pouze několik málo a omezených kapacit) a skládkování by mělo být postupně eliminováno.”
[14] Sedmý akční plán Evropské Komise pro životní prostředí, http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
[15] „Waste is safely managed as a resource, waste generated per capita is in absolute decline, energy recovery is limited to non-recyclable materials and landfilling of recyclable and compostable materials is effectively eradicated.“ Překlad: “S odpadem je nakládáno jako se surovinou, produkce odpadů na hlavu v absolutních hodnotách klesá, výroba energie z odpadu (spalování) je limitována pro nerecyklovatelné materiály, skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů je účinně eliminováno.”

Šítky aktuality: