Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat

Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se „Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou [1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40 % z nových výsadeb a borovice dalších 9 % [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11 %) [3].

Ministerstvo zemědělství přitom v aktuálně projednávané „zalesňovací vyhlášce” nechce zvýšit povinný podíl listnáčů a jedle při výsadbách tak, aby smrk v oblastech ohrožených hynutím tvořil bezpečný podíl - tedy dosahoval maximálně o 10 % vyššího zastoupení oproti svému přirozenému podílu. Vyhláška umožňuje nadále sázet až 70 % smrku v místech s vysokým rizikem jeho hynutí a až 20 % nepůvodní douglasky tisolisté  Ministerstvo zemědělství tuto hazardní hru s budoucností našich lesů novou zalesňovací vyhláškou stále nezastavilo.

Zpráva potvrzuje velmi špatný zdravotní stav našich lesů, zejména jehličnatých porostů: „Zvýšený výskyt stromů se silnou defoliací (třída 3) byl zaznamenán u většiny jehličnatých druhů téměř na celém území republiky, především však na severní Moravě. Vysoký byl i výskyt usychající borovice mj. napadené různými biotickými škůdci ve středních a nižších polohách, především v Polabí a v Jihomoravských úvalech” [4]. To je jedna z příčin enormně vzrůstajícího napadení smrkových lesů kůrovci na 5,34 milionu m3 smrků, což byl nárůst o více než 25 % oproti roku 2016 [4]. V letošním roce se předpokládá, že napadení dosáhne 15-20 milionů m3 smrků a příští rok až 50 milionů m3 smrků [5].

Podle údajů Národní inventarizace lesů prováděné v letech 2011 až 2015, kterou včera citovalo Ministerstvo zemědělství [6], je podíl smrku při obnově lesů nižší než podle Zprávy - 33 %, což znamená, že část smrkových výsadeb uhyne. Podle Národní inventarizace lesů je ve středních polohách a pahorkatinách (400 až 700 m.n.m.), kde je smrk nejvíce ohrožený plošným hynutím, jeho podíl na přežívající obnově 36 %, což je více než dvakrát tolik co buku (15 %), který by měl v těchto polohách v lesích převažovat. Například v kraji Vysočina, který je nyní postižen rozsáhlou smrkovou kalamitou, je podíl jehličnanů na obnově 57 % [7].  Přitom vědecké studie jasně dokládají, že smrk, který je horskou dřevinou, nemá vzhledem ke klimatickým změnám v těchto polohách podmínky pro dlouhodobé přežívání. Rizikem plošného hynutí bude v roce 2060 ohroženo až 80 % smrkových lesů v ČR [8].

Ministerstvo zemědělství médiím právě včera předalo dokument, který uvádí „(...) že se obnova smrku celorepublikově omezuje pouze na vhodná stanoviště a odpovídá odborným znalostem o jeho pěstování." [6], což odporuje jak zjištění Národní inventarizace lesů, tak reálným poznatkům. Hnutí DUHA může dokumentovat na stovkách příkladů nové výsadby smrku na stanovištích, kde bude v budoucnu ohrožen hynutím. 

Ministerstvo zemědělství v návrhu vyhlášky dokonce umožňuje, aby část povinného podílu listnáčů a jedle, který je už tak nedostatečný, nahradila exotická dřevina douglaska, která při svém větším rozšíření nepříznivě ovlivní biologickou rozmanitost lesů [9]. Podle Hnutí DUHA by mělo být možné pěstovat douglasku do maximálního podílu 10-15 % tak, aby nahradila odumírající smrky a nikoliv naše odolnější listnáče.

Hnutí DUHA již v červnu tohoto roku předalo Vládě ČR komplexní návrh změn pro zdravé a odolné lesy. Do připomínkování vyhlášky zákona o lesích, která předurčí budoucí druhovou skladbu lesů se zapojilo přes 1200 občanů. Stovky lidí napsaly ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a premiérovi Andreji Babišovi, aby ve vyhlášce v mnohem větší míře nahradili rizikový smrk odolnějšími listnáči a jedlí [10].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
„Jestli ministerstvo návrh zalesňovací vyhlášky nezmění, tak vlastníci pokoušející se o rizikové investice budou moci totiž nadále sázet třeba až 70 % smrku v místech s vysokým rizikem jeho hynutí a teoreticky až 20 % nepůvodní douglasky tisolisté. Vláda by měla dohlédnout na to, aby invazní a nepůvodní dřeviny nadále neohrožovaly naše lesy.“

„Vlastníci, kteří vysazují odolné listnaté dřeviny a jedle a pouze malý podíl smrku, by podle stávajícího návrhu vyhlášky zákona o lesích v budoucnu  museli nést rizika, které na ně naloží jejich nezodpovědně hospodařící sousedé. Smrkové monokultury ohrožené rozpadem v celé republice je třeba prostřednictvím vyhlášky zákona o lesích urychleně převést na přírodnější a odolnější lesy.“

Tuto další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualneKontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] 828/18 „Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017” je projednána Vládou ČR na jejím zasedání dne 10. 10. 2018: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-10-10

[2] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. Tabulka 3.2.2., str. 28: celkově umělá výsadba 19 973 ha, z toho zalesněno smrkem 7 940 ha, borovicí 1 778 ha.

[3] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. Tabulka 4.3.3
Rekonstruovaná přirozená a současná skladba lesů (v %) (upraveno - výběr sloupců). Str. 68
Skladba lesů    Smrk    Jedle    Dub    Buk    Celkem listnaté    Celkem jehličnaté
Přirozená    11,2    19,8    19,4    40,2    65,3    34,7
Současná    50,3    1,1    7,2    8,4    27,0    71,9

[4] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. str. 37

[5]https://zpravy.idnes.cz/kurovec-lesy-stromy-drevo-cena-palivo-dxb-/domac...

[6] Textový podklad Ministerstva zemědělství pro Snídani s novináři na téma: Zalesňovací vyhláška - 9. 10. 2018,
https://drive.google.com/file/d/1GXL020rH9yPgdmuvQM97F-hMH3C1s3qQ/view?u...

[7] http://nil.uhul.cz/data/documents/vysledky_projektu_nil2/obnova_lp_zari_...

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varo...

[9] https://zpravy.idnes.cz/lesy-jehlicnany-listnace-dub-cerveny-akat-invazn...

[10] https://zachranmelesy.cz/Šítky aktuality: