Vláda narýsovala budoucnost českého venkova a krajiny

Průmyslové zemědělství se zelenou tváří – tak podle Hnutí DUHA vypadají pravidla rozdělování miliard korun z EU na rozvoj venkova v příštích sedmi letech, která dnes schválila vláda.
Program stanoví, jak bude Česká republika utrácet peníze z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD). Každý rok se bude rozdělovat něco přes 10 miliard korun.
Ekologická organizace přivítala, že součástí programu je široký výběr takzvaných agroenvironmentálních dotací, jež podporují kosení květnatých luk, výsadbu zelených pásů v polích, převod půdy podél toků na louky a další činnosti. Pomohou tak ozdravit zemědělskou krajinu a vracet do ní život. Ministři rovněž podpoří ekologické zemědělství. Granty zase obcím a podnikatelům umožní profitovat z rozvoje obnovitelných zdrojů energie nebo služeb, které přilákají turisty do národních parků a dalších vzácných částí české přírody.
Důležitým bodem je rovněž pravidlo, podle kterého se vyrovnávací dotace pro zemědělce v podhorských oblastech týkají výhradně luk a pastvin. Motivují tedy k přeměně orné půdy na travnaté porosty, a pomohou tak omezovat povodně nebo snižovat erozi. Pole tvoří 72 % zemědělských pozemků v České republice, zatímco v patnácti státech staré Evropské unie je to pouze 59 %.
Ale Hnutí DUHA programu vytýká, že dotacím určené k posilování konkurenceschopnosti zemědělství – tedy investice do nových podniků a technologií – chybí jakékoli zaměření na šetrné způsoby hospodaření a čisté technologie. Některé subvence proto mohou vést k další intenzifikaci velkovýroby.
Vláda také nesplnila závazek svého loňského programového prohlášení. V něm anoncovala, že hodlá agroenvironmentální a podobné dotace podporovat „v míře přinejmenším stejné, jako tomu bylo v Horizontálním plánu rozvoje venkova v letech 2004-2006“ – tedy investovat do nich minimálně 49 % rozpočtu Programu rozvoje venkova.
Kvůli tomu byly seškrtány důležité subvence, jež by pomohly v ochraně před povodněmi. Především z programu úplně vypadly finance na obnovu rozptýlené zeleně v zemědělské krajině – remízků, mezí, stromů a podobně.
Návrat zeleně je přitom klíčový pro zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu, a tedy k omezení rizika záplav.
Součástí Programu rozvoje venkova jsou také lesnické dotace [1]. Rovněž v nich chybí jasné vymezení subvencí pouze pro vlastníky, kteří by byli ochotni dodržovat základní standardy zdravého hospodaření v lese – především sázet listnáče namísto umělých smrčin a vyloučit holosečné kácení.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Schválený program vypadá jako takové intenzivní zemědělství se zelenou tváří. Působí dojmem, že do něj vláda chtěla dát pro každého něco. Jenomže mu proto chybí koncepce, kam by český venkov měl směřovat. Na jedné straně nabízí dotace, jež posunou zemědělství od velkoprodukce k péči o krajinu a pomohou do ní vracet zeleň. Na druhou stranu financuje výsadbu dalších megavepřínů a podobných projektů bez jasných kritérií, jež by podporu zaměřovaly na šetrné hospodaření. Praktickým důsledkem je, že vláda opět promarnila velkou šanci rozjet velký, plošný program obnovy zeleně v krajině, který by pomohl snižovat riziko povodní. Také zemědělci budou pokračovat v dosavadním stylu průmyslového hospodaření.”
„Ministři by měli nejprve říci, jakou mají představu o budoucnosti českého venkova a zemědělské krajiny, a dotace tomu přizpůsobovat. Přitom musí přestat klást rovnítko mezi konkurenceschopnost českého venkova a intenzivní průmyslové zemědělství.“
 
Poznámky:
[1] Podrobnější tisková zpráva k lesnickým dotacím: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=426