Publikace

Shrnutí analýzy rezervy sanace a rekultivace

Tato analýza zkoumá, jaký dopad bude mít aktuální novela zákona č.44/1988,o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), která nařizuje hnědouhelným těžebním společnostem převést do 30. 6. 2022 na vázané účty všechny finance, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě.

Doporučení k efektivnímu zavedení balíčku pro oběhové hospodářství v zemích V4

Ekologické organizace z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska analyzovaly problémy a příležitosti pro změnu současného nevyhovujícího odpadového hospodářství na uzavřené oběhové hospodářství.

Infolist o hospodaření v polesí Klokočná

Pokud byste se chtěli dozvědět, jak se v České republice systematicky starat o lesy, aby byly pestré a odolné vůči nadcházejícímu suchu a kalamitám, jen těžko najdete kus porostu, kde se můžete bezvýhradně inspirovat. Není totiž mnoho míst, kde by se desítky let lesníci starali o les přírodě bližším způsobem, tedy nedělali paseky, stromy pro těžbu jednotlivě vybírali a co nejvíce využívali přirozené zmlazení. Jednou z výjimek je polesí Klokočná spravované Lesním závodem Konopiště Lesů České republiky.

Zpráva o stavu našich lesů

Lesy mají pro naši společnost zásadní význam. Tvoří důležitý krajinný prvek utvářející ráz naší vlasti od nížin až po horské oblasti. Představují přirozené biotopy mnoha domácích druhů rostlin a živočichů. Jsou zdrojem dřeva, závisí na nich velká část místní ekonomiky, zejména v podhorských regionech, a celá průmyslová odvětví. Výrazně ovlivňují místní klima a zadržují vodu v krajině. Mají nezastupitelnou úlohu pro rekreaci.

Jak využít potenciál komunitní obnovitelné energie

Celosvětově čelíme klimatické krizi a potřeba spravedlivého přechodu k bezfosilní energetice nebyla v Evropě ještě nikdy urgentnější. Dnes už lidé po celém světě pociťují dopady změny klimatu. Evropa jako jeden z nejbohatších regionů světa a kolébka průmyslové revoluce nese podstatný díl odpovědnosti. Proto by měla být lídrem při řešení těchto problémů.

Stránky